Przyjazna Szkoła

Dodano: 28 sierpnia 2019

UE

1. Opis Projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie u 95% uczniów (88 uczniów: 49dz, 39ch) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 93 uczniów, a także nabycie kompetencji przez 21 nauczycieli i wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020r. Grupa docelowa w projekcie to uczniowie i wychowankowie szkoły oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych. Wsparciem objętych zostanie 21 nauczycieli (16K, 5M) oraz 93 uczniów (52Dz, 41Ch). Wśród uczestników projektu są 4 osoby niepełnosprawne (2 Dz i 2 Ch) oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 48 uczniów (21 Dz i 27 Ch). W ramach projektu organizowane będą spotkania z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie w celu przedstawienia założeń realizacji projektu, rekrutacji uczestników oraz otrzymaniu wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Projekt jest komplementarny z projektem pn. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej, którego celem jest powiększenie zasobu sal szkoły o salę informatyczną, gabinet pedagoga/lekarski, bibliotekę oraz dwie sale lekcyjne (matematyczno-fizyczna i przyrodnicza). Inwestycja została zakończona z dniem 31.05.2018r. Utworzone sale stanowią bazę dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie „Przyjazna szkoła”.

Jednocześnie w ramach niniejszego projektu nastąpi doposażenie pracowni przyrodniczej w materiały dydaktyczne i sprzęt komputerowy, aby zapewnić uczniom kompleksowe wyposażenie sal szkolnych i efektywną realizację zajęć.

2.  Cele i rezultaty     

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie nowoczesnych metod nauczania, oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy min. 95 % uczniów: 88 uczniów (49dz i 39ch), w tym zniwelowanie deficytów u 48 uczniów (21dz, 27ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 21 nauczycieli (16K i 5M) z Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację następujących działań edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych:

realizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy – 93 uczniów (52dz i 41chł) podniesie kompetencje kluczowe poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz 21 nauczycieli (16K,5M) podniesie kompetencje zawodowe w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych poprzez udział w szkoleniach;
tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego dla 93 uczniów (52dz, 41ch) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania eksperymentem dla 21 nauczycieli (16K,5M) poprzez udział w szkoleniach, oraz wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do nauczania metodą eksperymentu;
wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niwelowanie wad poprzez udział 32 uczniów (20dz,12ch) w tym 4 uczniów (2dz,2ch) z niepełnosprawnościami w zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej w celu zniwelowania deficytów w tym zakresie oraz przygotowanie 21 nauczycieli (16 K, 5M) do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział w szkoleniach.  

3. Wartość projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 779.060,16 zł i obejmuje:

  1. dofinansowanie w kwocie 740.072,64 zł z następujących źródeł:
    1. ze środków europejskich w kwocie 662.201,13 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;
    2. ze środków  dotacji celowej w kwocie 77.871,51 zł, co stanowi nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  2. wkład własny w kwocie 38.987,52 zł, co stanowi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowanych Projektu.