Rada Gminy Włoszakowice

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

 1. Gbór Izabela
 2. Kurpisz Kazimierz - Przewodniczący Rady Gminy
 3. Langner Dorota
 4. Michalska Hanna
 5. Poloch Zenon
 6. Przezbór Irena
 7. Resler Jerzy (do 2021 r.)
  Skorupiński Tomasz (od 2022 r.)
 8. Rzeźniczak Maria
 9. Sobecka Helena
 10. Sujecki Marius
 11. Szady Mariusz
 12. Szaferska-Poczekaj Aneta
 13. Wąsowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 14. Wilczak Karol
 15. Zając Bartosz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Bartosz Zając
 3. Radny - Dorota Langner
 4. Radny - Helena Sobecka
 5. Radny - Mariusz Szady
 6. Radny - Zenon Poloch

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

 1. Radny - Irena Przezbór
 2. Radny - Izabela Gbór
 3. Radny - Karol Wilczak
 4. Radny - Marek Wąsowicz
 5. Radny - Maria Rzeźniczak
 6. Radny - Marius Sujecki

 Komisja Rewizyjna 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Hanna Michalska
 3. Radny - Izabela Gbór
 4. Radny - Jerzy Resler (do 2021 r.), Tomasz Skorupiński (od 2022 r.)

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

 1. Radni - Hanna Michalska
 2. Radni - Irena Przezbór
 3. Radni - Maria Rzeźniczak
 4. Radni - Marius Sujecki

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Włoszakowice

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy Włoszakowice jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Włoszakowice możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lesny.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji obrad Rady Gminy Włoszakowice za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są na stronie internetowej www.wloszakowice.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w punkcie 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Włoszakowice.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Nie może Pani/Pan wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Miasta oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2024)

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

 1. Kazimierz Kurpisz - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Marek Wąsowicz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Izabela Gbór 
 4. Dorota Langner 
 5. Hanna Michalska 
 6. Zenon Poloch 
 7. Irena Przezbór 
 8. Jerzy Resler (do 2021 r.)
  Tomasz Skorupiński (od 2022 r.)
 9. Maria Rzeźniczak 
 10. Helena Sobecka 
 11. Marius Sujecki 
 12. Mariusz Szady 
 13. Aneta Szaferska-Poczekaj 
 14. Karol Wilczak 
 15. Bartosz Zając 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

 1. Dorota Langner - Przewodnicząca Komisji
 2. Aneta Szaferska Poczekaj
 3. Bartosz Zając
 4. Helena Sobecka
 5. Mariusz Szady
 6. Zenon Poloch

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

 1. Irena Przezbór - Przewodnicząca Komisji
 2. Izabela Gbór
 3. Karol Wilczak
 4. Marek Wąsowicz
 5. Maria Rzeźniczak
 6. Marius Sujecki

 Komisja Rewizyjna 2018-2023​

 1. Hanna Michalska - Przewodnicząca Komisji 
 2. Aneta Szaferska Poczekaj
 3. Izabela Gbór
 4. Jerzy Resler (do 2021 r.)

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

 1. Maria Rzeźniczak - Przewodnicząca Komisji
 2. Hanna Michalska 
 3. Irena Przezbór
 4. Marius Sujecki

 

Interpelacje, zapytania i odpowiedzi

 

 

Imienne wykazy głosowań Radnych

Imienne wykazy głosowań stanowią załączniki do publikowanych uchwał

 

Relacje z Sesji Rady Gminy

.

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VII: 2014-2018)

Radni:

 1. Irena Przezbór - Przewdoniczący Rady Gminy
 2. Aniela Poloszyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Zbysław Drożdżyński
 4. Leszek Jagodzik
 5. Krzysztof Kasperski
 6. Dorota Langner
 7. Paweł Marcinek
 8. Hanna Michalska
 9. Arkadiusz Pawlak
 10. Zenon Poloch
 11. Irena Rakowska
 12. Marzena Ratajczak
 13. Zofia Strzymińska
 14. Mirosława Urbaniak
 15. Marek Wąsowicz


KOMISJE RADY GMINY VII KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Aniela Poloszyk - Przewodnicząca Komisji
Zofia Strzymińska
Leszek Jagodzik
Krzysztof Kasperski
Marzena Ratajczak
Marek Wąsowicz

Komisja Rewizyjna 
Paweł Marcinek - Przewodniczący Komisji
Hanna Michalska
Arkadiusz Pawlak

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zenon Poloch - Przewodniczący Komisji
Dorota Langner
Irena Rakowska
Zbysław Drożdzyński

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VI: 2010-2014)

RADNI

 1. Irena Przezbór - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Stefan Lis - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Bronisław Elimer
 4. Leszek Jagodzik
 5. Krystyna John
 6. Ryszard Lipowy
 7. Paweł Marcinek
 8. Hanna Michalska
 9. Ryszard Nowak
 10. Zenon Poloch
 11. Aniela Poloszyk
 12. Krzysztof Poprawski
 13. Zofia Strzymińska
 14. Mirosława Urbaniak
 15. Aleksy Zaremba

KOMISJE RADY GMINY VI KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Krystyna John - Przewodnicząca Komisji
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska

Komisja Rewizyjna 
Aleksy Zaremba - Przewodniczący Komisji
Bronisław Elimer
Hanna Michalska

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Ryszard Lipowy -  Przewodniczący Komisji
Mirosława Urbaniak
Krzysztof Poprawski
Ryszard Nowak
Stefan Lis
Zenon Poloch

 

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja IX: 2024-2029)

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja IX: 2024-2029)

 1. Danuta Poloszyk - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Patryk Kamieniarz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Michalina Dąbkowska 
 4. Jan Kot
 5. Kazimierz Kurpisz
 6. Dawid Kuśnierek
 7. Adam Lemański
 8. Marlena Lipowa
 9. Małgorzata Małuszek
 10. Szymon Marcinek
 11. Monika Michalewicz
 12. Maria Rzeźniczak 
 13. Natalia Walkowiak
 14. Karol Wilczak 
 15. Bartosz Zając 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


 Komisja Rewizyjna


 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji