Rada Gminy Włoszakowice

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

 1. Gbór Izabela
 2. Kurpisz Kazimierz - Przewodniczący Rady Gminy
 3. Langner Dorota
 4. Michalska Hanna
 5. Poloch Zenon
 6. Przezbór Irena
 7. Resler Jerzy
 8. Rzeźniczak Maria
 9. Sobecka Helena
 10. Sujecki Marius
 11. Szady Mariusz
 12. Szaferska-Poczekaj Aneta
 13. Wąsowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 14. Wilczak Karol
 15. Zając Bartosz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Bartosz Zając
 3. Radny - Dorota Langner
 4. Radny - Helena Sobecka
 5. Radny - Mariusz Szady
 6. Radny - Zenon Poloch

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

 1. Radny - Irena Przezbór
 2. Radny - Izabela Gbór
 3. Radny - Karol Wilczak
 4. Radny - Marek WąsowiczRadny - Maria Rzeźniczak
 5. Radny - Marius Sujecki

 Komisja Rewizyjna 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Hanna Michalska
 3. Radny - Izabela Gbór
 4. Radny - Jerzy Resler

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

 1. Radni - Hanna Michalska
 2. Radni - Irena Przezbór
 3. Radni - Maria Rzeźniczak
 4. Radni - Marius Sujecki

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Włoszakowice

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy Włoszakowice jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Włoszakowice możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji obrad Rady Gminy Włoszakowice za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są na stronie internetowej www.wloszakowice.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w punkcie 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Włoszakowice.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Nie może Pani/Pan wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Miasta oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

 1. Gbór Izabela
 2. Kurpisz Kazimierz - Przewodniczący Rady Gminy
 3. Langner Dorota
 4. Michalska Hanna
 5. Poloch Zenon
 6. Przezbór Irena
 7. Resler Jerzy
 8. Rzeźniczak Maria
 9. Sobecka Helena
 10. Sujecki Marius
 11. Szady Mariusz
 12. Szaferska-Poczekaj Aneta
 13. Wąsowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 14. Wilczak Karol
 15. Zając Bartosz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Bartosz Zając
 3. Radny - Dorota Langner
 4. Radny - Helena Sobecka
 5. Radny - Mariusz Szady
 6. Radny - Zenon Poloch

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

 1. Radny - Irena Przezbór
 2. Radny - Izabela Gbór
 3. Radny - Karol Wilczak
 4. Radny - Marek Wąsowicz
 5. Radny - Maria Rzeźniczak
 6. Radny - Marius Sujecki

 Komisja Rewizyjna 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Hanna Michalska
 3. Radny - Izabela Gbór
 4. Radny - Jerzy Resler

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

 1. Radni - Hanna Michalska
 2. Radni - Irena Przezbór
 3. Radni - Maria Rzeźniczak
 4. Radni - Marius Sujecki

 

Interpelacje, zapytania i odpowiedzi

 

 

Imienne wykazy głosowań Radnych

Imienne wykazy głosowań stanowią załączniki do publikowanych uchwał

 

Relacje z Sesji Rady Gminy

.

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VII: 2014-2018)

Radni:

 1. Zofia Strzymińska
 2. Marek Wąsowicz
 3. Arkadiusz Pawlak
 4. Irena Przezbór   - Przewdoniczący Rady Gminy
 5. Leszek Jagodzik
 6. Aniela Poloszyk   - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 7. Mirosława Urbaniak
 8. Irena Rakowska
 9. Hanna Michalska
 10. Zbysław Drożdżyński
 11. Krzysztof Kasperski
 12. Paweł Marcinek
 13. Zenon Poloch
 14. Dorota Langner
 15. Marzena Ratajczak

KOMISJE RADY GMINY VII KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Aniela Poloszyk 
Zofia Strzymińska
Leszek Jagodzik
Krzysztof Kasperski
Marzena Ratajczak
Marek Wąsowicz

Komisja Rewizyjna 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Paweł Marcinek - Przewodniczący Komisji
Hanna Michalska
Arkadiusz Pawlak

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Zenon Poloch 
Dorota Langner
Irena Rakowska
Zbysław Drożdzyński

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VI: 2010-2014)

Radni:
Hanna Michalska, Mirosława Urbaniak, Stefan Lis, Bronisław Elimer, Irena Przezbór (Przewodniczący Rady Gminy), Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Krystyna John,
Krzysztof Poprawski, Aleksy Zaremba, Ryszard Lipowy, Zenon Poloch, Stanisław Waligóra (Wójt), Leszek Jagodzik, Ryszard Nowak, Paweł Marcinek

KOMISJE RADY GMINY VI KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krystyna John - Przewodnicząca Komisji
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska

Komisja Rewizyjna VI kadencja
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Aleksy Zaremba - Przewodniczący Komisji
Bronisław Elimer
Hanna Michalska

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krzysztof Poprawski -  Przewodniczący Komisji
Mirosława Urbaniak
Ryszard Lipowy
Ryszard Nowak
Stefan Lis
Zenon Poloch

RADNI:

Irena Przezbór
Funkcja w radzie: Przewodniczący Rady Gminy
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 691 203 435

Aleksy Zaremba
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5371 254

Aniela Poloszyk
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 693 355 411

Bronisław Elimer
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 063

Hanna Michalska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 376 446

Krystyna John
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 609 70 71 76

Krzysztof Poprawski
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 508 763 145

Leszek Jagodzik
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 574 201

Mirosława Urbaniak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 631

Paweł Marcinek
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 871 122

Ryszard Lipowy
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 72 313

Ryszard Nowak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 469 587

Stefan Lis
Funkcja w radzie: Wiceprzerodniczący Rady Gminy
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5370489

Zenon Poloch
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5331614

Zofia Strzymińska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 434