Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Włoszakowice

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy Włoszakowice jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Włoszakowice możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lesny.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji obrad Rady Gminy Włoszakowice za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są na stronie internetowej www.wloszakowice.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w punkcie 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Włoszakowice.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Nie może Pani/Pan wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Miasta oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.