Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Włoszakowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wloszakowice.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następującej niezgodności:

 • część plików umieszczonych w  formie skanów niedostępnych dla programów czytających na głos, zostały wytworzone i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych
 • multimedia nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej,
 • brak opisów alternatywnych dla grafik i zdjęć
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe,

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis (responsywność zachowana) jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana rozmiar czcionki
 • zmiana kontrastu

Zmiana rozmiaru strony

Strona internetowa www.wloszakowice.pl zapewnia responsywność. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do jednego z wejść prowadzą stopnie. Przy schodach do wejścia głównego brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Istnieje możliwość użycia dzwonka w celu przywołania pracownika. Dla osób znajdujących się na wózkach inwalidzkich dostępny  jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Wodawski, gmina@wloszakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5252 962. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Publikacja: 31.03.2020 r., godz. 13:08:29