Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, e-mail: gmina@wloszakowice.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice możliwy jest pod adresem: iod@wloszakowice.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Urząd Gminy Włoszakowice, pracowników Urzędu oraz ochrony mienia na podstawie art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom, w szczególności podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 3 miesięcy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.
 10. Monitoring wizyjny jest w Gminie Włoszakowice umiejscowiony w następujących lokalizacjach:
     a) Monitoring terenu wokół budynku Urzędu Gminy przy ul. Karola Kurpińskiego 29 (trzy kamery zewnętrzne),
     b) Monitoring w budynku Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Karola Kurpińskiego 29 (cztery kamery wewnętrzne: w tym jedna w holu na parterze, jedna w holu na piętrze, jedna w pokoju nr 111, jedna w pokoju nr 113).