Odbiór odpadów porolniczych z terenu gminy Włoszakowice

Dodano: 26 maja 2022

Odbiór odpadów porolniczych z terenu gminy Włoszakowice

25 maja 2022 r. w Bukówcu Górnym miała miejsce zbiórka odpadów w ramach programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W czerwcu i lipcu 2021 r. rolnicy z terenu gminy Włoszakowice mogli składać zgłoszenia dotyczące ilości odpadów do utylizacji. Program zakładał odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag. Po otrzymaniu zgłoszeń wniosek w ramach wyżej wymienionego programu złożony został w NFOŚiGW, gdzie otrzymał pozytywną oceną formalną i ekologiczno-techniczną. Gmina Włoszakowice na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 24 111,00 zł. Kwota dotacji nie mogła jednak przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg (tony) masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

30 marca 2022 r. Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Ławeckiej podpisał stosowną umowę dofinansowującą zadanie.

W wyniku ogłoszenia postępowania w trybie zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta na kwotę 12 441,38 zł. Dzięki czemu dotacja z NFOŚiGW pokrywa koszty unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi przedmiotowych odpadów.

A.W.