Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Włoszakowice

Dodano: 29 kwietnia 2021

Załącznik do Zarządzenia nr 47/2021

Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 21 kwietnia 2021r.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO, KTÓREGO ADMINISTRATOREM JEST GMINA WŁOSZAKOWICE

 § 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Włoszakowice, w tym miejsca instalacji kamer systemu wizyjnego na terenie gminy, reguły rejestracji i zapisu informacji, a także sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.
 2. System monitoringu wizyjnego terenu gminy Włoszakowice, zwany w dalszej części Systemem, składa się z:
  - kamer rozmieszczonych na terenie gminy Włoszakowice opisanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  - foto pułapek będących w posiadaniu Urzędu Gminy Włoszakowice,
  - programów komputerowych, monitorów wizyjnych, nośników rejestrujących i zapisujących obraz.
 3. Oprogramowanie komputerowe, nośniki a także urządzenia rejestrujące zapis wizyjny znajdują się w budynku Urzędu Gminy Włoszakowice.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Zapisy z kamer przechowywane będą nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Włoszakowice jest Wójt Gminy Włoszakowice.
 7. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z oznaczeniem „Teren monitorowany” w miejscach objętych monitoringiem.
 8. Na tablicach z oznaczeniem „Teren monitorowany”, umieszczonych na terenie monitorowanym, na stronach internetowych Administratora pod adresem: www.wloszakowice.pl zamieszcza się klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

CEL I PRZEZNACZENIE MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Gminę Włoszakowice oraz ochronę mienia na podstawie art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:
  - utrwalenie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  - przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  - ochrona obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 3. Rejestrowane dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.


§ 3.

PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO DOSTĘPU DO SYSTEMU ORAZ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z TEGO SYSTEMU

 1. Bieżący dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają osoby upoważnione do tego przez Administratora. Ponadto upoważnienie dostępu do obrazu i zapisu może zostać udzielone podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia oraz świadczącym usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. Wskazane wyżej osoby i podmioty zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
 2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie osobom posiadającym w tym interes lub podstawę prawną oraz uprawnionym podmiotom (organom) w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek zawiera w szczególności podstawę prawną lub określenie interesu prawnego i jego uzasadnienie.
 3. Osoba lub podmiot zainteresowany zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego, w szczególności na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o udostępnienie nagrania, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 4. Administrator ustala, czy jest możliwa identyfikacja osoby występującej z wnioskiem i czy danej osobie przysługuje prawo do uzyskania dostępu do nagrania, a w przypadku podmiotu lub organu – ustala, czy istnieje podstawa prawna udostępnienia nagrania. W razie potrzeby zwraca się o podanie danych niezbędnych do dokonania identyfikacji lub ustalenia podstawy prawnej.
 5. Mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony praw i wolności osób fizycznych i interesu osoby zainteresowanej, jak również treść obowiązujących przepisów, Administrator ustala właściwy sposób udostępnienia nagrań z monitoringu. W szczególności, Administrator może zdecydować o:

  a) udostępnieniu treści nagrania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Administratora – przy obecności lub bez obecności innych osób, których dane są ujawniane na nagraniu,

  b) udostępnieniu treści nagrania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Administratora – z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu,
  c) sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania,
  d) sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania – z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu,
  e) sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania - z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu lub bez takiej anonimizacji – wyłącznie uprawnionemu organowi publicznemu, w szczególności organowi ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,
  f) odmowie udzielenia dostępu do nagrania,
  g) podjęciu innych działań.

  Niezależnie od treści podjętej decyzji, Administrator niezwłocznie informuje w formie pisemnej osobę lub podmiot występujący z wnioskiem o sposobie rozpatrzenia
  wniosku.

 6. Decydując o sporządzeniu kopii nagrania, Administrator wybiera odpowiedni nośnik do jej sporządzenia i zapewnia jego właściwe zabezpieczenie.
 7. Kopia, o której mowa w ust. 5 jest udostępniania wyłącznie uprawnionym osobom lub podmiotom. Kopie nagrań mogą być wydawane wyłącznie w przypadku, gdy nie spowoduje to naruszenia praw innych osób fizycznych.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 9. Zapis z monitoringu podlega zaewidencjonowaniu.

 

 Załącznik Nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

Lp. Kamera Lokalizacja Zasięg Uwagi
1. Foto pułapka I Urządzenie mobilne - Kamera ustawiona na czujnik ruchu; po zrobieniu zdjęcia automatycznie wysyła to zdjęcie na dedykowany adres e-mail.
2. Foto pułapka II Urządzenie mobilne - Kamera ustawiona na czujnik ruchu; po zrobieniu zdjęcia automatycznie wysyła to zdjęcie na dedykowany adres e-mail.