Gmina Włoszakowice z przyznanym dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Dodano: 25 listopada 2022

Gmina Włoszakowice z przyznanym dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5849/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku zatwierdził zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  finansowanych  ze środków  Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 

Na liście z uzyskanym dofinansowaniem jest zadanie Gminy Włoszakowice pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych”. Celem operacji jest ograniczenie zanieczyszczeń wód oraz poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców Gminy Włoszakowice

Planowany koszt całkowity zadania to 9 939 909,81 zł, z czego 7 979 727,50 zł stanowią koszty kwalifikowalne. Przyznana wartość otrzymanego dofinansowania stanowi 5 000 000 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.