Ważna informacja dotycząca Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Dodano: 29 listopada 2021

Ważna informacja dotycząca Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Uprzejmie informujemy, iż złożony przez Gminę Włoszakowice wniosek w ramach ww. grantu wymaga doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej.

W związku z powyższym proszę o dostarczenie do Urzędu Gminy we Włoszakowicach do dnia 10 grudnia 2021 roku kserokopii dokumentów poświadczających:

  • stopień pokrewieństwa w linii prostej pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu),
  • fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Archiwum Państwowego).

Dokumenty – osobne dla każdego wniosku proszę złożyć w biurze podawczym (pokój nr  106 I piętro) urzędu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Granty PPGR -imię i nazwisko wnioskodawcy”. Do dokumentów proszę dołączyć również informację dot. imienia i nazwiska dziecka oraz jego opiekuna, którego dotyczy złożone wcześniej oświadczenie.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 65 52 52 962, w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30