I przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości Boszkowo - Letnisko ul. Jasna.

Dodano: 22 czerwca 2023

 I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), zawiadamiam, że na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice wywieszone zostało niniejsze ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem letniskowo - wypoczynkowym, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) ul. Jasna 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00008262/0

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu:

47/1 o powierzchni 514  m² cena wywoławcza 300 000,00 zł

Działka zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U z 2022r. poz. 931 ze zm.).

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 1.08.2023r. o godz. 10-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 27.07.2023 r. na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (sporządzonego przed notariuszem) upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278 ze zm.).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.108 lub telefonicznie 065 52 52 992.

Wójt

/-/ mgr Robert Kasperczak