Projekt POIiŚ podsumowany

Dodano: 29 listopada 2019

Projekt POIiŚ podsumowany

29 listopada we włoszakowickim hotelu Toscania odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu zamkniętego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ projektów 2.3.1 – projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM.

W wydarzeniu, którego gospodarzem i organizatorem był wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, udział wzięli: starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, radni gminy Włoszakowice, prezes zarządu firmy Werner Kenkel i jednocześnie radna powiatu leszczyńskiego Halina Florek, sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, skarbnik gminy Włoszakowice Monika Ławecka, zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie Irena Ojo, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie Jakub Rzeźniczak, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek, członkowie zespołu ds. realizacji projektu POIiŚ, sołtysi okolicznych wsi, prezesi, dyrektorzy i właściciele wszystkich firm wykonawczych poszczególnych kontraktów realizowanych w ramach projektu oraz kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele mediów.

Trzon konferencji stanowiło wystąpienie prowadzącego spotkanie Rafała Jagodzika (pełnomocnik wójta ds. realizacji projektu POIiŚ), który przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą zakresu projektu, osiągniętych wskaźników i rezultatów. Prezentacja podkreśliła, że zakończenie tego przedsięwzięcia jest dla gminy Włoszakowice chwilą szczególną, bowiem w całej historii naszego samorządu był to projekt największy, zarówno pod względem zakresu zadania, jak i jego budżetu (ponad 20,5 mln zaangażowanych środków finansowych, z czego ponad 10,5 mln pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Przypomnijmy, że w ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2015 roku od przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, zlecono podmiotom zewnętrznym wykonanie następujących jedenastu kontraktów:

 1. Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” (wykonawca Grupa Doradcza ATRIUM z siedzibą w Poznaniu),
 2. Wykonanie, dostawa i montaż siedmiu tablic informacyjnych o wymiarach 2x3 m wraz z konstrukcją stalową (wykonawca Drukarnia AMD Andrzej Martynów z siedzibą we  Włoszakowicach),
 3. Wykonanie usługi nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych (wykopów liniowych) w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” (wykonawca ARCHGEO Badania i Usługi Łukasz Lisiecki z siedzibą w Lesznie),
 4. Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap Dłużyna (wykonawca Pracownia Projektowa EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy S.J. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim),
 5. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” – dotyczy etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim (wykonawca PROCAL Magdalena Stachowiak z siedzibą w Poznaniu),
 6. Nadzór inwestorski przy realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” (wykonawca Firma Wielobranżowa „BOST” z siedzibą w Osiecznej),
 7. Nadzór inwestorski nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie realizowanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” (wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne „PROJDEMB” z siedzibą we Włoszakowicach),
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ulicach Leszczyńskiej i Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach (wykonawca Przedsiębiorstwo ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach),
 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I (wykonawca konsorcjum firm: lider – LU-MAX Łukasz Masłowski z siedzibą w Lesznie i partner – Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie),
 10. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II zaprojektuj-wybuduj (wykonawca konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie i partner – Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie),
 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim (wykonawca BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie).

Wykonanie pełnego zakresu projektu pozwoliło na wybudowanie łącznie ponad 17,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm, ponad 4,1 km rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 160 mm, ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i 11 sieciowych pompowni ścieków, wybudowanie i wymianę pond 6,8 km sieci wodociągowej oraz rozbudowanie i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

Realizacja największego w historii samorządu gminy Włoszakowice projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie byłaby możliwa bez zaangażowania, pracy i pomocy różnych instytucji, firm i podmiotów, których przedstawiciele w dniu konferencji odebrali z rąk wójta Roberta Kasperczaka pamiątkowe statuetki.

R. Jagodzik