Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Dodano: 28 października 2022

 

Zarząd Dróg Gminnych ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice

 1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, stanowiące
  Stos nr I –  13,728 m³,
  Stos nr II – 4,73 m³,
  Stos nr III – 0,40 m3,
  Stos nr IV – 2,43 m3.
 2. Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania – we Włoszakowicach przy ul. Podgórnej (Cegielnia).
 3. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 4. Warunki przetargu:
  1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
  3. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty.
  4. Oferta powinna zawierać:
    - wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
    - oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
  5. Opis sposobu złożenia oferty:
    - ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
    - kopertę należy zaadresować: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice oraz oznaczyć opisem: „PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA – ZARZĄD DRÓG GMINNYCH WE WŁOSZAKOWICACH”,
    - na kopercie należy podać adres oferenta.
  6. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, do dnia 04.11.2022 r. do godziny 9:00
  7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
  8. Odrzuceniu podlegają oferty: które zawierają błędy lub braki formalne lub rachunkowe, zawierające cenę oferowaną niższą od ceny wywoławczej wskazanej w ust. 5 ogłoszenia.
  9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 r. o godzinie 10:00, w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach
  10. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana cena brutto.
 5. Cena wywoławcza drewna wynosi:
  Stos nr I – 6 051,73 zł brutto (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 73/100 gr),
  Stos nr II – 1 042,56 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta trzy złote 56/100 gr),
  Stos nr III – 294,40 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr),
  Stos nr IV – 2 295,47 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 47/100 gr)
 6. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach lub telefonicznie: 65 525 29 61
 8. Załącznikami stanowiącymi integralną część ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna są:
  1. Projekt umowy – załącznik nr 1.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
  3. Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu – załącznik nr 3.
  4. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna – załącznik nr 4.

 

Włoszakowice, dnia 28 października 2022 r.

                                                                                                                                                                

Pliki do pobrania