Biuro Nieruchomości i Budownictwa

Dodano: 06 maja 2021


KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE GMINY WŁOSZAKOWICE
NAZWA BIURA – BIURO NIERUCHOMOŚCI I OPŁAT


L.p. PROCEDURA NAZWA USŁUGI DRUK
1.  BNiB.6131  WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU 

BNiB.6131/1 – wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

2.  BNiB.6131 ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA BNiB.6131/2 – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
3.  BNiB.6141 ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE LUB PROWADZENIE HODOWLI PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

BNiB.6141/1 – wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

4.  BNiB.6220 WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

BNiB.6220/1 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

5.  BNiB.6233 WPIS/ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

BNiB.6233/1 – wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

BNiB.6233/2 – wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

6.  BNiB.6233 UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  BNiB.6233/3 – wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
7.  BNiB.6727  WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM  BNiB.6727/1 – wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
8.  BNiB.6727 WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BNiB.6727/2 – wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
9.  BNiB.6727  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UJĘCIU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY WŁOSZAKOWICE  BNiB.6727/3 – wniosek o wydanie zaświadczenia o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Włoszakowice
10.  BNiB.6727 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI  BNiB.6727/4 – wniosek o wydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
11. BNiB.6730 USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY

 BNiB.6730/1 – wniosek o ustalenie warunków zabudowy

12. BNiB.6730 PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY  BNiB.6730/2 – wniosek o przeniesienie warunków zabudowy  
13. BNiB.6730 ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 BNiB.6730/3 – wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy 

14. BNiB.6733 USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  BNiB.6733/1 – wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.  BNiB.6222 DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

16. BNiB 6624  NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

 BNiB.6624 - wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

17. BNiB.6624  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU  BNiB.6624 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego budynku
18. BNiB.6831  WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  BNiB.6831 - wniosek  o wydanie decyzji ws. zatwierdzenia podziału nieruchomości
19. BNIB.6845  DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI I NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH
 WŁASNOŚĆ GMINY WŁOSZAKOWICE

 BNiB.6845.1 - wniosek o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości  

 BNIB.6845.2 - wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

20. BNIB.6826  PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

BNIB.6826.1 - wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomośc

BNIB.6826.2 - wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomośc