Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

Dodano: 07 czerwca 2023

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

6 czerwca br. odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Włoszakowice podczas której wójt gminy Robert Kasperczak otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było prezentacją „Raportu o stanie Gminy Włoszakowice za 2022 rok” przeprowadzoną przez sekretarza gminy Karolinę Chlebowską.

Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy oraz pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy.  Radni docenili realizację ubiegłorocznego budżetu, którego dochody kształtują się na poziomie 96,94%, a wydatki 93,26% w odniesieniu do planu.

Dokument jest zbiorczą informacją, którą wójt gminy jest zobowiązany przedłożyć członkom rady gminy. Podczas sesji, w której porządku znajdują się punkty, dotyczące głosowania nad wotum zaufania dla wójta, nad przyjęciem sprawozdania finansowego za miniony rok oraz nad udzieleniem wójtowi absolutorium, odbywa się debata nad „Raportem o stanie gminy”.

Po jego prezentacji i debacie nad nim nastąpiło głosowanie, w którym uczestniczyło 14 radnych (jedna osoba była nieobecna). Za udzieleniem wotum zaufania jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Kolejne punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2022 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium z tytułu jego wykonania. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2022 r. przedstawionym przez skarbnika gminy Monikę Ławecką, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice. W głosowaniu zarządzonym przez przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice Kazimierza Kurpisza po debacie nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu, wójt Robert Kasperczak otrzymał absolutorium za rok 2022.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.  

Po udzieleniu absolutorium przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wraz z radnymi, sekretarz gminy Karoliną Chlebowską, skarbnik Moniką Ławecką złożyli wójtowi gminy gratulacje, podziękowali za owocną pracę oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice i jej mieszkańców. W swoim wystąpieniu wójt Robert Kasperczak podziękował za udzielone absolutorium oraz za bardzo dobrą współpracę.