Awans zawodowy nauczyciela

Dodano: 26 sierpnia 2019

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.).

Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Włoszakowice wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Włoszakowice wydaje decyzję o nadaniu ub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela)

Nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją w każdym czasie. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w ciągu całego roku.

Wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

Odbiór decyzji:

Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przekazuje się nauczycielowi:

  • osobiście – w Biurze Ogólnym Urzędu Gminy Włoszakowice, za pokwitowaniem,
    lub
  • listem poleconym – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego jest Gmina Włoszakowice z siedzibą we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 29, kod pocztowy 64-140, e-mail: gmina@wloszakowice.pl, tel. (+48 65) 52 52 999.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Włoszakowice z siedzibą we Włoszakowicach:

adres: ul. Karola Kurpińskiego 29, kod pocztowy 64-140, e-mail: iod@wloszakowice.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1c RODO , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 poz.393) oraz ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz.967) wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Włoszakowice, Kuratorium Oświaty oraz właściwe związki zawodowe ( tylko w przypadku wnioskowania przez nauczyciela).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – awans zawodowy nauczycieli - 50 lat. Numer telefonu kontaktowego, który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Nauczyciel składający wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Nauczycielowi składającemu wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niepodjęciem postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu będzie skutkowało informowaniem nauczyciela wyłącznie drogą pocztową.

 

Pliki do pobrania