Nabór na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowań wyznaczonych przez Lekarza Weterynarii

Dodano: 12 września 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zwrócił się o powołanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, zwanych dalej "produktami", oraz sprzętu.

Szczegółową procedurę wskazuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161), które określa tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców, wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego rzeczoznawców, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia przysługującego rzeczoznawcom i jego wypłaty oraz szczegółowy tryb i sposób szacowania.

Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek do Urzędu Gminy Włoszakowice - stanowisko ds. obsługi klienta, pokój nr 106, w terminie do 25 września 2023 r., po spełnieniu poniższych warunków:

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę mogą złożyć osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie,
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem,
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. kontakt telefoniczny,
 5. informacje o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

Pliki do pobrania