Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice"

Dodano: 12 kwietnia 2023

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412), uchwały nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice oraz uchwały nr XLI/324/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030 przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030”:

 1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030”
 2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412), uchwała nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice, uchwała nr XLI/324/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030
 3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Włoszakowice, sąsiednich gmin oraz innych podmiotów, przedsiębiorstw i partnerów społecznych oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.
 4. Termin konsultacji: od 24 lutego 2023 r. do 30 marca 2023 r.
 5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Włoszakowice
 6. Formy przeprowadzenia konsultacji:
 • formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji przesłany na adres Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice lub złożony osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice albo przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl
 • spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030 odbyło się w dniu 23 marca 2023 roku o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Włoszakowice – Sala Trójkątna.

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030 oraz Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji opublikowano:

 • na stronie internetowej Gminy Włoszakowice,
 • tablica informacyjna w holu budynku Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

8. Informacja o wynikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wypłynęły uwagi dotyczące treści projektu „Strategii Rozwoju Włoszakowice na lata 2023-2030”. Podczas spotkania konsultacyjnego w wyniku dyskusji nad projektem „Strategii Rozwoju Włoszakowice na lata 2023-2030” zasugerowano uzupełnienie kierunków działań w I celu strategicznym:

Cel operacyjny I.1. Zapewnienie przyjaznej i dobrze skomunikowanej przestrzeni publicznej

Dodane kierunki działań:

 • Rewitalizacja i/lub odnowa terenów zdegradowanych
 • Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez rozwój ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej

Cel operacyjny I.2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki wysokiej jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy 

Dodane kierunki działań:

 • Rozwój sieci Internetu szerokopasmowego
 • Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy

 

Pliki do pobrania