Konsultacje dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030

Dodano: 23 lutego 2023

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225), uchwałą nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice oraz uchwałą nr XLI/324/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Włoszakowice oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 24 lutego 2023 r. do 30 marca 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030 odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Włoszakowice – Sala Trójkątna.

Pliki do pobrania