I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę parkingu w Boszkowie - Letnisku ul. Dworcowa

Dodano: 09 lutego 2023

O G Ł O S Z E N I E

 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Włoszakowice, będącej we władaniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach, przeznaczonej na prowadzenie ogólnodostępnego płatnego parkingu w Boszkowie Letnisku przy ul. Dworcowej w okresie od dnia 29 kwietnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku.

Przedmiotem przetargu są działki nr: 105/8 (część działki), 106/5, 108/5, 109/1, o ogólnej powierzchni 0,3219 ha, zapisane w KW PO1L/00052958/9, PO1L/00052957/2, PO1L/00025304/2, PO1L/00052959/6.

Cena  wywoławcza wynosi 20 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 1000 w salce masońskiej Urzędu Gminy  Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 13 marca 2023 roku do godz. 1400  na konto bankowe Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach: BS Włoszakowice 40 8661 0009 0000 3056 2000 0001.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do uiszczenia uzyskanej kwoty czynszu dzierżawnego do dnia 31 lipca 2023 roku.

Dzierżawca zobowiązany będzie do umożliwienia wjazdu na nieruchomość dzierżawcy części działki nr 105/8.

Przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości nie są uzbrojone w media (tj. przyłącze elektryczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne).

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie zapewnia dostępu do w/w mediów.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (sporządzonego przed notariuszem) upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Szczegółowych informacji dot. warunków dzierżawienia w/w nieruchomości udziela Pan Mateusz Mroziński, pok. 109 Urzędu Gminy Włoszakowice, numer telefonu 65 52 52 992.

Prezes Zarządu
Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

we Włoszakowicach

Rafał Jagodzik