I przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości w Sądzi

Dodano: 17 stycznia 2023

O G Ł O S Z E N I E 

 

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich o numerach działek: 159/1, 159/2, 134/2 na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sądzi, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta   KW nr PO1L/00041058/0

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem działki:

138/6 o powierzchni 718  m² cena wywoławcza 71800,00 + 23% VAT

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 27.02.2023 r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 23.02.2023 r.  na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Dział III księgi wieczystej (prawa, roszczenia, ograniczenia) nr PO1L/00041058/8 zamieszczony jest następujący wpis:

  1. służebność przesyłu bliżej określona w § 4 ustanowienia służebności przesyłu z dnia 3 marca 2010r.
  2. prawo współużywania drogi polnej z umowy Z 5/4 1865r. (§ 3) na rzecz nieruchomości Sądzia Wyk.L. 8D (obecnie KW.2682). Wpisano dnia 20 czerwca 1865r. tu przeniesiono z zamkniętej księgi wieczystej Sądzia Wykaz L. 8A dnia 5 września 1955r. Przeniesiono do tej księgi wieczystej w związku z odłączeniem działki 138/2 z księgi PO1L/00001034/4.

Dział IV księgi wieczystej (hipoteka) nr PO1L/00041058/8 nie wykazuje żadnych obciążeń.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (sporządzonego przed notariuszem) upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278 ze zm.).

Szczegółowych informacji udziela  Urząd Gminy  Włoszakowice pok.109 lub telefonicznie 065 52 52 992. 

                                                                             

Wójt

/-/ mgr Robert Kasperczak