II przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w Sądzi

Dodano: 18 stycznia 2022

     I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), zawiadamiam, że na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice wywieszone zostało niniejsze ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

O G Ł O S Z E N I E

  -----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sądzi, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00026801/3

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem działki:

125/32 o powierzchni 766  m² cena wywoławcza 31900,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Poprzedni przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 8 listopada 2021r.

Przetarg odbędzie się dnia 7 marca 2022 r. o godz. 10-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 3 marca 2022 r.   na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.

Zgodnie z opracowaną decyzją o warunkach zabudowy, zbywana nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278 ze zmianami).

 

Szczegółowych informacji udziela  Urząd Gminy  Włoszakowice pok.109 lub telefonicznie 65 52 52 992.

Wójt

/-/ mgr Robert Kasperczak