Gospodarka odpadami w 2022 roku. Stawka opłaty bez zmian, harmonogram odbioru ze zmianami.

Dodano: 11 stycznia 2022

Gospodarka odpadami w 2022 roku. Stawka opłaty bez zmian, harmonogram odbioru ze zmianami.

To ważna wiadomość dla wszystkich mieszkańców gminy Włoszakowice – w 2022 roku stawki opłat za wywóz śmieci nie zmienią się. W związku z powyższym nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Dostępny jest nowy harmonogram wywozu odpadów na ten rok.

Opłata i deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/179/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 9721) wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 wynosi 30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. W przypadku posiadania przydomowego kompostownika (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) opłata miesięczna na jednego mieszkańca wynosi 25 zł, ponieważ przysługuje zwolnienie z części opłaty w wysokości 5 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice w następujących terminach:

 • 15.02 za miesiące styczeń i luty,
 • 15.04 za miesiące marzec i kwiecień,
 • 15.06 za miesiące maj i czerwiec,
 • 15.08 za miesiące lipiec i sierpień,
 • 15.10 za miesiące wrzesień i październik,
 • 15.12 za miesiące listopad i grudzień.

Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie będzie skutkowało podjęciem działań prowadzących do ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Opłata za wywóz odpadów pobierana jest w oparciu o złożoną przez właściciela nieruchomość deklarację, w której określa się liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Nową deklarację należy złożyć tylko w przypadku:

 • zmiany danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Jej właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (przykładowo: deklarację za styczeń należy złożyć do 10 lutego i analogicznie w kolejnych miesiącach). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji.
  Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym będzie złożona deklaracja (Uwaga! W przypadku śmierci jednego z mieszkańców właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia),
 • narodzin dziecka lub wprowadzenia się nowego mieszkańca. W tej sytuacji sprawa wygląda nieco inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nawet pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktyczna zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania na terenie nieruchomości dana osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 5 listopada, a deklaracja została złożona 10 marca –wówczas opłata obowiązuje od listopada),
 • zmiany adresu zamieszkania na terenie gminy Włoszakowice,
 • wyprowadzenia się poza teren gminy Włoszakowice.

Segregacja i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany zbierać odpady selektywnie. Konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie złożone wójtowi gminy Włoszakowice przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie, a następnie wszczęcie postępowania w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono tego obowiązku. Stawka podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane (plastik, metal, szkło, makulatura) odbierane będą średnio co 2 tygodnie. Bioodpady (skoszona trawa, liście, resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki) odbierane będą (jedynie od właścicieli, którzy zadeklarowali chęć ich oddawania do PSZOK) raz w tygodniu w miesiącach od stycznia do marca i od listopada do grudnia oraz częściej w miesiącach od kwietnia do października (wg podanego harmonogramu).

Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2022 zamieszczone zostały na rozkładówce. Dostępne są one także w siedzibie Urzędu Gminy (pok. 105), u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej gminy w zakładce Dla Mieszkańca/System gospodarowania odpadami.

Uwaga!

Zmianie uległy terminy odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji – podzielono je na odpady zmieszane, plastik i metal, szkło i makulaturę oraz bioodpady.

Włoszakowice zostały podzielone na trzy obręby:

 • Obręb I – ulice: Grotnicka, Rzemieślnicza, Krótka, Dłużyńska, Zacisze, Zakątek, Na Wzgórzu, Zielona, Działkowa, Klonowa, R. Machnikowskiego, Bukowa, Osiedle Zatorze, K. Kurpińskiego, J. Otto, Dworcowa, Na Skarpie, Wiosenna, Podgórna, Myśliwska, Spokojna,
 • Obręb II – ulice: Wolności, Poprzeczna, Spacerowa, Sz. Nowaka, Krańcowa, Sosnowa, Akacjowa,
 • Obręb III – pozostałe ulice nieujęte w obrębach I i II.

Pamiętaj!

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, duże zabawki, dywany, rowery) w ilości 100 kg na rok na jednego mieszkańca,
 • zużyte opony rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ilości 4 szt. na rok na jednego mieszkańca,
 • odpady remontowe i budowlane (np. gruz, dachówka, styropian, papa, regipsy, panele) w ilości 100 kg na rok na jednego mieszkańca,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w każdej ilości,
 • odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Nie będzie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego. Wystawiaj odpady przed posesję do godziny 6.00 w dniu wywozu.

Kontakt w sprawie odpadów:

 • Urząd Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, tel. 65 52 52 976, 65 52 52 994, www.wloszakowice.pl,
 • F.U.H Dominik Zając, biuro we Włoszakowicach, ul. Wolsztyńska 10, tel. 65 54 44 805, 607 140 025, www.pgozajac.pl.

M.N.