II przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości we Włoszakowicach

Dodano: 24 września 2021

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych we Włoszakowicach ul. J. Otto, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00030807/6

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

–      226/5 o powierzchni 1655 m² cena wywoławcza  75050,00 zł

–      226/6 o powierzchni 1776  m² cena wywoławcza 79705,00 zł

–      226/7 o powierzchni 1656  m² cena wywoławcza 75145,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Poprzedni przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 23 sierpnia 2021r.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2021 r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 10 listopada 2021 r.   na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dziale III księgi wieczystej nr PO1L/00030807/6 znajdują się następujące wpisy:

1.     Ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa polegająca na korzystaniu z pasa działki, na podstawie § 9 umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży wpisano dnia 28.12.1999r. oraz wniosku Dz.KW. 9320/99 wpisano dnia 21 stycznia 2000 roku, przy odłączeniu działki przeniesiono do KW: 42223 dnia 14.01.2002r.

2.     Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym albowiem działka 552/56 (powstała z podziału działki 552/14) stała się własnością Powiatu Leszczyńskiego na mocy decyzji nr 1/D/2016 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Dział IV księgi wieczystej nr PO1L/00030807/6 nie zawiera żadnych wpisów.   

Zgodnie z opracowanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne/usługowe.

Zbywane nieruchomości położone są w pobliżu zakładów przetwórstwa drewna. Ponadto stanowią nieużytek porośnięty wieloletnimi chwastami i nieużytkowymi krzewami i drzewami.

Zbywane nieruchomości stanowią teren podmokły i zaniżony w stosunku do drogi dojazdowej.

 Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela  Urząd Gminy  Włoszakowice pok.109 lub telefonicznie 065 52 52 992.

                                                                                                              

Wójt

/-/ mgr Robert Kasperczak