Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o.

Dodano: 07 kwietnia 2021

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o.

 

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice.

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie zakupu i montażu kotów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą (tj. słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany – tzw. pellet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne) na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice. Przedmiotem dofinansowania może być jedynie wymiana kotłów c.o. z tradycyjnymi paleniskami na węgiel, koks i miał, na nowe kotły c.o., w których jest możliwość spalania wyłącznie paliw wymienionych powyżej.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r., osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice lub za pośrednictwem poczty (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do urzędu). 

Wszystkie informacje i  dokumenty niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy www.wloszakowice.pl w Komunikatach oraz
w zakładce – Dla Mieszkańca – Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą.

Dodatkowych informacji udziela: Albert Cygan, tel. 65 52 52 994,
e-mail: gmina@wloszakowice.pl

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

 

            Na podstawie § 2  ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 grudnia 2017 r. poz. 8547, ze zm.),

ogłaszam

 nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

 

1.     Przedmiotem naboru jest dofinansowanie zakupu i montażu kotów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą (tj. słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany – tzw. pellet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne) na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice. Przedmiotem dofinansowania może być jedynie wymiana kotłów c.o. z tradycyjnymi paleniskami na węgiel, koks i miał, na nowe kotły c.o., w których jest możliwość spalania wyłącznie paliw wymienionych powyżej. Dofinansowaniem nie będą objęte kotły c.o. wyposażone w dodatkowy ruszt umożliwiający spalanie innych paliw (np. węgla, makulatury, oleju opałowego, itd.) oraz kotły c.o., których konstrukcja pozwala na późniejszą instalację tego typu rusztów.

2.     Na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2021 przeznacza się w budżecie gminy kwotę 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

3.     O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny, m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie Gminy Włoszakowice, na której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja.

4.     Wnioskowane zadania muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2021 r., tj. złożenie rozliczenia dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Niezłożenie rozliczenia, o którym mowa powyżej, równoznaczne jest z odmową wypłaty dofinansowania.

5.     Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,
  • umowę z wykonawcą przedsięwzięcia, faktury, rachunki lub ofertę wykonawcy przedsięwzięcia (co najmniej jeden z wymienionych dokumentów),
  • kopię zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę jeśli są wymagane.

6.     Jeżeli udzielone dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  •  pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

7.     Wymogi formalne i terminy:

  • wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r., osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice (punkt obsługi klienta pok. nr 106) lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu),
  • wniosek musi być kompletny, zgodny z § 2 ust. 2 i 5 załącznika do Uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” oraz § 1 pkt 3 Uchwały Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r.

8.     Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków budżetu Gminy Włoszakowice przeznaczonych na ten cel.

9.     Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 7 pkt 1 niniejszego ogłoszenia będą pozostawione bez rozpoznania.

10.  Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w budżecie, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w następnym naborze, a warunkiem dofinansowania jest spełnienie przesłanek do jego przyznania w naborze w którym nie wystarczyło środków w budżecie.

11.  Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

12.  Warunki przyznania dofinansowania określa Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” oraz Uchwały Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r.

13.  Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty zakupu urządzeń, zakupu niezbędnych materiałów, montażu urządzeń, transportu i opracowania dokumentacji technicznej.

14.  Dofinansowanie przedsięwzięcia polegać będzie na zwrocie części kosztów poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie dofinansowania.

15.  Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami kosztów, nie więcej niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100).

16.  Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny, spełnia wymogi formalne i kryteria ustalone w programie, Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania.

17.  Przyznanie dofinansowania może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej.

18.  Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy na wskazane w umowie konto Inwestora bądź w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice.

19.  Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa – pok. 108, tel. 65 52 52 994, e-mail: gmina@wloszakowice.pl 

 

                                                                                                     Robert Kasperczak

                                                                                               Wójt Gminy Włoszakowice