Funkcjonowanie Urzędu Gminy Włoszakowice w ramach obostrzeń związanych z COVID-19

Dodano: 19 marca 2021

Funkcjonowanie Urzędu Gminy Włoszakowice w ramach obostrzeń związanych z COVID-19

Informujemy, że od 20 marca br. praca Urzędu Gminy Włoszakowice będzie realizowana na dotychczasowych zasadach, tj.  na bieżąco i nieprzerwalnie w niezbędnym zakresie prowadzona jest obsługa klientów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Istnieje możliwość złożenia pisma osobiście w holu głównym na stanowisku ds. obsługi klienta oraz regulowania płatności w kasie Urzędu.

Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:

1) w holu głównym Urzędu może przebywać maksymalnie 3 klientów,

2) każdy klient przebywający na terenie budynku jest zobowiązany zakrywać usta i nos, z wyjątkami wynikającymi z przepisów,

3) każdy klient przebywający na terenie budynku jest zobowiązany nosić rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym w holu głównym Urzędu Gminy,

4) klienci oczekujący w kolejce zobowiązani są zachować odległość od siebie wynoszącą co najmniej 2 metry,

5) rekomenduje się, aby każdy klient posiadał własny długopis. W przypadku, gdy klient nie posiada własnego długopisu, to Urząd zapewnia długopis dla klienta, który podlega każdorazowej dezynfekcji.

Zachęcamy jednak do ograniczenia wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum oraz do telefonicznego kontaktu z pracownikiem merytorycznym, w szczególności w zakresie spraw  wymagających indywidualnego omówienia.

Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Włoszakowice:

Sekretariat Wójta Gminy Włoszakowice - tel. 65 52 52 999

Biuro Nieruchomości i Budownictwa - tel. 65 52 52 992

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 65 52 52 984

Biuro Spraw Obywatelskich – tel. 65 52 52 988

Biuro Podatków i Opłat – tel. 65 52 52 976, 65 52 52 977, 65 52 52 978

Pełne dane kontaktowe znjadują się w zakładce Gmina Włoszakowice/Urząd Gminy Włoszakowice/Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Ponadto zaleca się wykorzystywanie poczty elektronicznej, platformy e-PUAP oraz poczty tradycyjnej.

Wszystkie te działania podejmujemy, aby zapewnić ciągłość pracy instytucji mającej służyć Mieszkańcom. Mają one również na celu zagwarantować możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników urzędu.

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do zaleceń.

Karolina Chlebowska
Sekretarz gminy Włoszakowice