Kompostowanie się opłaca

Dodano: 08 stycznia 2021

Kompostowanie się opłaca

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 grudnia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 r. wynosić będzie 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W celu zachęcenia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi do założenia przydomowego kompostownika (jeżeli istnieje taka możliwość) Rada wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 zł dla osób kompostujących bioodpady (po uwzględnieniu zwolnienia opłata wyniesie 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość).

Dlaczego warto kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku?

Kompostowanie jest łatwe i można je prowadzić w każdym gospodarstwie domowym. Jest to też bardzo tani sposób na uzyskanie cennego nawozu stanowiącego najlepsze i najzdrowsze źródło wartości odżywczych dla roślin i gleby. Do jego produkcji wystarczy niewielki kompostownik domowy. Należy podkreślić, że bioodpady są jedyną frakcją odpadów, którą właściciel nieruchomości (jedynie w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) może zagospodarować we własnym zakresie (bez konieczności przekazywania ich firmie odbierającej odpady komunalne), tym samym nie generując dodatkowych kosztów funkcjonowania całego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Bioodpady są bowiem jedną z najdroższych w utylizacji frakcji odpadów – koszt ich odbioru, transportu i zagospodarowania wyniósł gminę Włoszakowice 323.896,72 zł (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.). To z kolei oznacza, że znaczny wzrost ilości bioodpadów oddawanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych może spowodować ewentualną konieczność zwiększenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w celu pokrycia kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie należy (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi):

 • Posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik,
 • Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której trzeba zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku,
 • Kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Jakie warunki powinien spełniać kompostownik?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się jednak, że powinno być to wyznaczone/ograniczone/wygrodzone (np. drewniane, betonowe, z tworzywa lub inne) miejsce, gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości i w którym zachodzić będzie proces kompostowania.

W czasie kompostowania bioodpadów należy pamiętać o:

 • Mieszaniu kompostu,
 • Wilgotności kompostowanych odpadów,
 • Dostatecznej ilości tlenu (powietrza).

Do kompostowania można używać takich odpadów jak:

 • Resztki roślinne z kuchni (także fusy z herbaty), resztki warzyw i owoców, skorupki jajek,
 • Trawa z plewienia i koszenia, zeschłe rośliny,
 • Obcięte, rozdrobnione gałęzie,
 • Zdrowe, zielone liście z drzew,
 • Papier czy tektura w drobnych kawałkach (biodegradowalne),
 • Resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych (w tym ich odchody).

Do kompostowania nie należy używać:

 • Kolorowych czasopism,
 • Kości i resztek mięsnych,
 • Tłuszczów,
 • Zainfekowanych roślin ogrodowych.

W przypadku oddawania bioodpadów w brązowym pojemniku (BIO) należy pamiętać, aby nie wrzucać do niego:

 • Płynnych odpadów kuchennych,
 • Kości, ości, ryb, mięsa,
 • Nabiału (serów, jogurtów itp.)
 • Ziemi i kamieni,
 • Popiołu,
 • Odchodów zwierzęcych, żwirku dla kota,
 • Padłych zwierząt.

Pamiętaj:

 • W przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie będą one odbierane spod nieruchomości przez firmę wywożącą odpady komunalne i przyjmowane w PSZOK,
 • W przypadku nieposiadania kompostownika na posesji bioodpady odbierane są jedynie w trakcie zbiórki objazdowej sprzed posesji (zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych) i wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego (BIO). Bioodpady nie są przyjmowane w PSZOK.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że mimo zadeklarowania kompostowania właściciel nieruchomości nie kompostuje odpadów i nie posiada kompostownika lub uniemożliwia dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną do kontroli, przyznana ulga zostanie utracona (zgodnie z ww. ustawą utratę prawa do zwolnienia orzeka wójt gminy Włoszakowice w drodze decyzji). Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o jego utracie stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na temat postępowania z bioodpadami można uzyskać na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod adresem: www.naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/59-jak-kompostowac.

Małgorzata Nowak
referent ds. zagospodarowania odpadami komunalnymi