Odpady pod szczególnym nadzorem

Dodano: 02 października 2020

Odpady pod szczególnym nadzorem

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że od października br. prowadzane są czynności sprawdzające w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice sprawdzają czy w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier i tektura (makulatura), tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, igły i strzykawki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz czy w pojemnikach lub workach na odpady selektywnie gromadzone są właściwe frakcje odpadów. Czynności sprawdzające odbywają się losowo, bez uprzedniego zawiadomienia właściciela nieruchomości.

Ponadto, w trakcie czynności sprawdzających weryfikacji podlegają informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, czynności sprawdzające prowadzone przez pracowników Urzędu będą realizowane bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem nieruchomości. 

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości właściciel nieruchomości zostanie pouczony o prawidłowej segregacji odpadów (informacja zamieszona w skrzynce właściciela nieruchomości),
a z czynności sprawdzających zostanie sporządzona notatka służbowa wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą nieprawidłową segregację odpadów.  Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia będzie się wiązało ze wszczęciem postępowania administracyjnego i naliczeniem podwójnej opłaty za odbiór odpadów komunalnych, która wyniesie 46 zł od mieszkańca miesięcznie.

Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja wpływa na zmniejszenie ilości odpadów  zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę, a przez to wpływa bezpośrednio na opłaty jakie są ponoszą przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy zasad segregacji, zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejszają szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu. W razie nieosiągnięcia odpowiednich wskaźników, na gminę zostaną nałożone wysokie kary pieniężne.

W celu zmniejszenia kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaleca się aby mieszkańcy gminy we własnym zakresie zagospodarowali frakcję bioodpadów poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Bioodpady są jedną z najdroższych frakcji odpadów w gminnym systemie gospodarki odpadów, natomiast jedyną, którą właściciele nieruchomości mogą zagospodarować we własnym zakresie.

Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana danych, np. zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym (narodziny, śmierć, wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania) – właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku braku wywiązania się z obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sporządził:
Podinspektor Albert Cygan