Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Dodano: 04 września 2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Do dnia 11 WRZEŚNIA 2020r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020r.

Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:

1)    słabowidzącym,
2)    niesłyszącym,
3)    słabosłyszącym,
4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-7,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do 11 września 2020r., możliwe jest złożenie wniosku drogą elektroniczną, na adres e-mail szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm[1]) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wniosek złożyć może pełnoletni uczeń lub opiekun ucznia tj.:

1.    Rodzic;
2.    Opiekun prawny;
3.    Rodzic zastępczy;
4.    Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
5.    Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

Za zgodą wyżej wymienionych wniosek może złożyć również nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba.

Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00zł do 445,00zł dla ucznia, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2020-2022.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021 do kwoty 225 zł                                                                                          
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia; do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

·        klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

·        klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

·        klas I i II pięcioletniego technikum,

·        klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

·        klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

·        klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

·        klas I i II liceum sztuk plastycznych,

·        klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

·        lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;

do kwoty 445 zł

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych następuje w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r., do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 

Anna Roszak

grafika tytułowa: Designed by Freepik

Pliki do pobrania