Gmina Włoszakowice w czerwonej strefie ASF

Dodano: 20 kwietnia 2020

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich gmina Włoszakowice oraz część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę krajową nr 12 w powiecie leszczyńskim została objęta strefą czerwoną.

W związku z powyższym przypominamy o zachowaniu zasad bioasekuracji oraz ograniczeniach wynikających z wprowadzenia czerwonej strefy związanych z przemieszczaniem świń.
Informacje zamieszczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (PWL) w Lesznie dotyczące warunków przemieszczeń świń w związku z wyznaczeniem obszaru objętego ograniczeniami (kolor czerwony na mapie) na terenie powiatu leszczyńskiego: 

Przemieszczenia w granicach obszaru objętego ograniczeniami do innych gospodarstw lub rzeźni:

 • świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni,
 • zostało wydane pozwolenie PLW właściwego miejscowo dla gospodarstwa pochodzenia świń,
 • świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,
 • zostało wystawione świadectwo zdrowi.

W przypadku przemieszczania do rzeźni istnieje możliwość uprzedniego zgromadzenia świń w położonym na tym obszarze miejscu przeznaczonym do prowadzenia skupu lub targu:

 • o ile nie przebywają tam inne zwierzęta niż świnie,
 • uzyskano pozwolenie PLW właściwego dla miejsca pochodzenia świń na takie przemieszczenie.

Przemieszczenia poza obszar objęty ograniczeniami (do obszaru ochronnego, obszaru zagrożenia oraz na pozostałe terytorium kraju):

 • świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,
 • w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,
 • w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem negatywnym lub pochodzą z gospodarstw poddanych dwukrotnym kontrolom co najmniej w odstępie 4 miesięcy
 • świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,
 • zostało wystawione świadectwo zdrowia

Warunki przemieszczeń świń w związku z wyznaczeniem obszarów na terenie Polski oraz wymagania dla hodowców świń w zakresie bioasekruacji zostały przedstawione w formie prezentacji:

http://wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin/afrykanski-pomor-swin-asf-objawy-kliniczne-bioasekuracja-przemieszczanie

Pliki do pobrania