Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice

Reprezentuje i zarządza Gminą Włoszakowice.
Kierownik Urzędu Gminy.
tel. 65 5252 999  
 
Biuro Ogólne
 
Karolina Chlebowska

Karolina Chlebowska
Sekretarz Gminy 

Zastępuje  kierownika  Urzędu Gminy. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Kierownik Biura Ogólnego. 
tel. 65 52 52 997
Pokój 105

Joanna PoprawskaJoanna Poprawska
Sekretariat
Prowadzi sekretariat Urzędu, zapewnia obsługę organizacyjną Wójta i Sekretarza Gminy
tel. 65 52 52 999
Pokój 104

Marek WodawskiMarek Wodawski
Podinspektor. ds. oświaty, ochrony zdrowia.
Informatyk
tel. 65 52 52 962
Pokój 106
Referat Finansowy

Maria RolkaMaria Rolka
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy.
Przygotowuje i kontroluje realizację budżetu Gminy
tel. 65 52 52 985
Pokój 118A

Biuro Księgowości Budżetowej
Monika ŁaweckaMonika Ławecka
Główna księgowa Urzędu Gminy
Kierownik biura
tel. 65 52 52 987
Pokój  118
Karolina NowakKarolina Nowak 
Podinspektor
Prowadzi sprawy księgowości budżetowej, zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych
tel. 65 52 52 987
Pokój 118
Joanna Chomska
Specjalista
Prowadzi sprawy księgowości budżetowej, wynagrodzeń, ZUS, rozliczeń z Urzędem Skarbowym
tel. 65 52 52 987
Pokój 118
Biuro Księgowości Podatkowej
Danuta PoloszykDanuta Poloszyk
Kierownik biura
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel. 65 52 52 977
Pokój 110
Alicja Rychter Alicja Rychter 
 Podinspektor ds. obsługi kasy
 tel. 65 52 52 978
 Pokój 111
Małgorzata NowakMałgorzata Nowak
Referent
ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
tel. 65 52 52 976
Pokój 111
Romana PitrowskaRomana Pitrowska
Referent
Prowadzi sprawy opłat i windykacji
tel. 65 52 52 978
Pokój 111
Biuro Obsługi Organów Gminy
Mirosława Poloszyk-MiśMirosława Poloszyk-Miś
Kierownik biura.
Inspektor. Zapewnia obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, prowadzi sprawy samorządów wiejskich
tel. 65 52 52 974
Pokój 119
Hubert PatelkaHubert Patelka
Radca Prawny
tel. 65 52 52 974
Pokój 119
Biuro Nieruchomości i Budownictwa
Mateusz MrozińskiMateusz Mroziński 
Kierownik biura
Podinspektor. Prowadzi sprawy z zakresu  gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i gospodarki lokalowej,
tel. 65 52 52 992
Pokój 117

                           Hubert Czajka
                           referent ds. administracyjno - gospodarczych i remontowych
                           Nadzoruje budynki gminne w zakresie remontów i konserwacji,
                           wyposażenia w sprzęt, zaopatrzenia w opał, wodę, energię
                           elektryczną, łączność telefoniczną

                           tel. 65 52 52 963
                           Pokój 117

Beata GertychBeata Gertych
Podinspektor
Wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaświadczenia o przeznaczeniu terenów, prowadzi sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
tel.65 52 52 991
                          Pokój 117
Bogusław OlejnikBogusław Olejnik
Geodeta
Przygotowuje decyzje zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości, prowadzi sprawy związane z rozgraniczeniem i numeracją porządkową nieruchomości oraz sprawy dot. Gminnej Spółki Wodnej
tel. 65 52 52 995
                          Pokój 116
Albert CyganAlbert Cygan
Podinspektor
Prowadzi sprawy  ochrony środowiska i zwierząt 
tel. 65 52 52 994
Pokój 116
Magda Mórkowska                    
Magdalena Fórmanowska
Podinspektor  ds. planowania przestrzennego
tel. 65 52 52 975
Pokój 117
Biuro Spraw Obywatelskich
Dorota MierzyńskaDorota Mierzyńska-Patrzała
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Kierownik biura
Rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, wydaje odpisy z ksiąg stanu cywilnego, prowadzi ewidencję ludności, sprawy meldunkowe
tel. 65 52 52 984
Pokój Nr 114
Maria WalkowskaMaria Walkowska
Inspektor
Prowadzi ewidencję przedsiębiorców, wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu i organizację imprez masowych
tel. 65 52 52 960
Pokój 113
Beata GrzesieckaBeata Grzesiecka
Podinspektor
Prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i osób wchodzących w skład kwalifikacji wojskowej. Sprawy stypendiów szkolnych. Zwrot  kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Wydawanie dowodów osobistych
tel. 65 52 52 960, Pokój 113
Piotr WiązaniaPiotr Wiązania
Referent
Prowadzi sprawy wojskowe oraz z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ppoż i kontroli zarządczej
tel. 65 52 52 990