Pracowity rok Chóru Męskiego

Dodano: 2019-01-03 09:01

W przedświątecznym tygodniu Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic, w obecności wójta Roberta Kasperczaka i byłego dyrygenta Lecha Erberta, podsumował kolejny rok swojej aktywności artystycznej. Publikujemy sprawozdanie z działalności zarządu i chóru w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Sprawozdanie z działalności zarządu i chóru w okresie od 20 listopada 2017 r. do 17 grudnia 2018 r.

Mija pierwszy rok, gdy chór funkcjonuje w strukturach Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr (WZChiO) z siedzibą w Lesznie. Zgodnie z założeniem reorganizacja w żaden sposób nie wpłynęła na codzienność chórów, w tym naszego, zrzeszonych dotąd w PZChiO. Wszystkie chóry i zespoły stowarzyszone w WZChiO funkcjonują w oparciu o statut związku.

Chór liczy 25 członków (chórzystów) i 1 wspierającego (byłego dyrygenta Lecha Erberta). Pracami chóru kieruje zarząd wybrany na  4-letnią kadencję w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym chór odbył 49 prób i 16 występów. Uczestniczył w najważniejszych związkowych wydarzeniach, jakimi były święto pieśni w Krobi oraz przegląd kolęd i pastorałek w Rawiczu, ale też w lokalnych, gminnych i innych okolicznościowych poza swoim środowiskiem. Ważnymi były koncerty na powiatowej uroczystości w Rydzynie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (23 września 2018 r.), Narodowe Śpiewanie w Rydzynie (18 listopada 2018 r.) z dziewięcioma innymi chórami regionu zachodniej Wielkopolski (które według założeń organizatorów miało odbyć się we Włoszakowicach) i ostatni występ w Gnieźnie, gdzie na finał osiem chórów z Wielkopolski wspólnie zaśpiewało pięć polskich hymnów – od średniowiecznej „Bogurodzicy” do aktualnego. Ponadto członkowie chóru zostali zaproszeni do udziału w koncercie galowym I Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów (3 listopada 2018 r.). Wszędzie tam chór godnie reprezentował gminę i powiat. Potwierdził też wartościową współpracę z Cantileną i Musicarollą (poprzez wspólne wykonanie Poloneza Kurpińskiego „Witaj Orle”) oraz innymi zewnętrznymi chórami (poprzez wspólne wykonanie Hymnu III Tysiąclecia). Dobrą współpracą, poprzez wzajemne dyrygowanie i akompaniowanie, wykazali się także dyrygenci różnych chórów. Poza tym chór uczestniczył w przeglądzie gminnym i dożynkach, wystąpił z kolędami w Skarżyniu, na życzenie jednego z druhów śpiewał na mszy świętej z okazji jubileuszu małżeństwa oraz uświetnił wiele uroczystości religijnych.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniego walnego zebrania członków chóru w dniu 20 listopada 2017 r., zarząd odbył pięć zebrań protokołowanych, na których omawiano istotne problemy wynikające z działalności zespołu. Uzgadniano repertuar na niektóre występy, np. święto pieśni (na pozostałe repertuar ustalał dyrygent). Zarząd zapoznał się z problemem rachunku bankowego, który dotąd był prowadzony we włoszakowickim Banku Spółdzielczym, ale w związku ze zmianą przepisów musiał być zlikwidowany, bo chór nie posiada osobowości prawnej. Zarząd stwierdził, że nie będzie ubiegał się o status stowarzyszenia z osobowością prawną i dlatego też rozważane były różne rozwiązania. Ostatecznie wynegocjowano z WZChiO, że związek będzie prowadził subkonto, na którym chór będzie gromadzić swoje skromne środki, jakie uda się pozyskać. Tam też zostały przelane pieniądze przechowywane dotychczas w BS Włoszakowice.

Istotnym tematem przewijającym się na posiedzeniach zarządu, ale i na forum chóru, był jubileusz 60-lecia istnienia zespołu przypadający w 2019 r. Zastanawiano się nad formą podkreślenia rocznicy, jej terminem i sposobem pozyskania środków. Prezes zasygnalizował temat dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Rozważano różne możliwości, włącznie z organizacją wspólnie z gminą i WZChiO Święta Pieśni we Włoszakowicach połączonego z jubileuszem. W związku z wyborami samorządowymi jesienią 2018 r. nie podejmowano żadnych decyzji, czekając na ukształtowanie się nowych władz. Chórzyści zadeklarowali, że sami dołożą się do kosztów uroczystości. Zarząd przygotuje, zgodnie z regulaminem, wnioski o odznaki związkowe dla członków. Ponadto WZChiO wystąpi z wnioskiem o przyznanie chórowi nagrody marszałka województwa wielkopolskiego w dziedzinie animacji i upowszechniania kultury.

Na jednym z posiedzeń zarządu druh Tadeusz Ławecki poinformował, że zamierza złożyć rezygnację z funkcji skarbnika, którą pełni od 32 lat. Zarząd przychylił się do jego prośby i wybór nowego skarbnika odłożył do walnego zebrania. Zarząd w imieniu całego chóru serdecznie dziękuje druhowi Tadeuszowi za wieloletnią, rzetelną pracę i dbanie o kasę zespołu.

Tradycyjnie, chór otrzymywał zaproszenia na uroczystości jubileuszowe innych chórów, takie jak: 90-lecie chóru „Hejnał” z Wijewa (wrzesień 2018 r.), 125-lecie Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” ze Śmigla (październik 2018 r.) i 10-lecie chóru Ottimo z Grodziska Wielkopolskiego (grudzień 2018 r.). W Wijewie i Śmiglu obecna była delegacja zespołu, która oprócz życzeń przekazała okolicznościową statuetkę i kwiaty, a do Grodziska wysłano życzenia pocztą elektroniczną, gdyż termin pokrywał się z wyjazdem do Gniezna.

We wrześniu chór uczestniczył w warsztatach muzycznych w Kudowie Zdroju, przy wsparciu wójta gminy Włoszakowice i Gminnego Ośrodka Kultury w postaci sfinansowania przejazdu. Chórzyści dziękują za tę pomoc. Niestety, po raz pierwszy nie udało się dojść do porozumienia z tamtejszym proboszczem w sprawie śpiewu podczas niedzielnej mszy świętej, co było przez lata tradycją wieńczącą warsztaty.

W listopadzie  prezes  uporządkował i zapalił znicz na mogile patrona chóru znajdującej się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Grób Karola Kurpińskiego należy do zadbanych, co jest zasługą m.in. syna wiceprezesa Bogdana Olejnika. Znajdują się na nim kwiaty, ostatnie od Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.

W grudniu 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne, którego koszty pokryli jego uczestnicy. Chór stara się nie obciążać Gminnego Ośrodka Kultury nadmiernymi kosztami. W roku sprawozdawczym jedynym wydatkiem, poza przewozami na występy, była oprawa ministerialnej odznaki. Antyramy do dyplomów czy zdjęcia do kroniki nie obciążają budżetu GOK, ani chóru. Podkreślić trzeba, że żaden chórzysta od lat nie korzysta z jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów – na jubileusze, zebrania i niektóre występy dojeżdżają na własny koszt.

Należy pomyśleć o nowych teczkach do nut na występy, bo obecne są już mocno podniszczone. Chór chętnie wyeksponowałby swoje trofea poza salą prób, dlatego też poszukuje się dobrego rozwiązania tej kwestii.

W bieżącym roku chór powinien wziąć udział w: wielkopolskim przeglądzie kolęd i pastorałek, święcie pieśni oraz konkursie pieśni patriotycznej i żołnierskiej w Rawiczu. W pierwszej połowie 2019 r. przewiduje się zorganizowanie jubileuszu 60-lecia. Poza tym zespół będzie uczestniczył w wydarzeniach lokalnych i innych okolicznościowych oraz tych na zaproszenie.

Istotnym problemem, z którym trudno sobie poradzić, to brak chętnych, młodszych śpiewaków. To troska o przyszłość chóru, dlatego tam gdzie to możliwe chórzyści apelują i zapraszają do wstąpienia w jego szeregi, ale jak dotąd bez rezultatów.

Zarząd kieruje podziękowania do dyrygenta za pracę z chórem, a do wszystkich chórzystów za aktywność, gotowość włączania się w rozwiązywanie problemów (także finansowych), użyczanie swych samochodów do przejazdów na występy, wreszcie za czas poświęcony na próby i występy, zwłaszcza te niedzielne i świąteczne. Słowa podziękowania chór kieruje także do  byłego wójta gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Moniki Lucerek za dotychczasowe wspieranie jego działalności (m.in. opłacenie autobusu na warsztaty, powielanie nut, utrzymanie sali prób).

Obecnemu wójtowi Robertowi Kasperczakowi chórzyści życzą powodzenia w pracy na rzecz gminy, z jednoczesną nadzieją, że nie straci z pola widzenia amatorskiego ruchu śpiewaczego.

Cześć Pieśni!

Prezes Zarządu Ireneusz Rogacki

Wiceprezes Zarządu Bogusław Olejnik

Sekretarz Andrzej Malatyński                              

Warto zaznaczyć, że włoszakowicki Chór Męski im. Karola Kurpińskiego ma przed sobą bardzo intensywny okres. 12 stycznia wystąpi we Włoszakowicach, dzień później na Świętej Górze w Gostyniu, 27 stycznia w kościele pw. Św. Jana w Lesznie, a 2 lutego w Bukówcu. W związku z tym chórzyści stale zapraszają do swojego grona nowych śpiewaków!

A.A.