Ruszyła rozbudowa oczyszczalni

Dodano: 2018-07-03 09:36

W poniedziałek 2 lipca rozpoczęto roboty budowlane związane z drugim etapem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

Kontrakt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach - etap II” jest częścią większego zadania realizowanego aktualnie przez gminę Włoszakowice pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wykonawcą rozbudowy oczyszczalni, realizowanej w systemie zaprojektuj-wybuduj, jest konsorcjum dwóch firm – Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie oraz Biura Inżynierskiego Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 5.409.540,00 zł brutto, a termin zakończenia robót zaplanowano na dzień 31 października 2019 roku.

W ramach przedmiotowego kontraktu wykonany zostanie następujący zakres prac:

 1. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie wszystkich niezbędnych do procesu budowlanego i funkcjonowania oczyszczalni ścieków decyzji administracyjnych,
 2. Modernizacja głównej pompowni ścieków,
 3. Modernizacja budynku sitopiaskownika (montaż systemu napowietrzania dekanterów nowych reaktorów biologicznych),
 4. Modernizacja komory retencyjnej ścieków wstępnie oczyszczonych (montaż pompowni suchej do tłoczenia ścieków z komory do nowych reaktorów biologicznych),
 5. Modernizacja stacji odwadniania i higienizacji osadu ściekowego,
 6. Modernizacja stacji dmuchaw (montaż nowych dmuchaw napowietrzających z systemem ich sterowania do zasilania w tlen nowych reaktorów biologicznych),
 7. Budowa nowych reaktorów biologicznych SBR 3 i SBR 4 wraz z armaturą (mieszadła, pompy osadu nadmiernego, ruszty napowietrzające, dekantery, sondy, instalacje elektryczne i sanitarne) pozwalających na zwiększenie przepustowości hydraulicznej obiektu do 1800 m3/dobę i zwiększenia skuteczności redukcji związków biogennych (azotu i fosforu) w ramach biologicznego oczyszczania ścieków,
 8. Budowa wiaty magazynowej na osad odwodniony,
 9. Budowa niezbędnych instalacji sanitarnych (rurociągów tłocznych ścieków, powietrza, osadu nadmiernego, PAX),
 10. Modernizacja stacji transformatorowej,
 11. Modernizacja zastępczego systemu zasilania obiektu w energię elektryczną (agregat prądotwórczy),
 12. Włączenie nowych obiektów do systemu starowania pracą obiektu, modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 13. Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych,
 14. Modernizacja płyty zlewnej ścieków dowożonych,
 15. Rozruch technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Rafał Jagodzik, pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ