Poszerzenie zakresu robót w ramach projektu POIiŚ

Dodano: 2017-09-13 09:07

 

 

 

 

Począwszy od lipca bieżącego roku zespół ds. realizacji projektu POIiŚ pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I", powołany przez Wójta Gminy Włoszakowice, czynił starania o wyrażenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgody na przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć dotychczas przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych - w tym między innymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, Sądzi i Krzycku Wielkim, modernizacji sieci wodociągowej we Włoszakowicach i Krzycku Wielkim, promocji projektu, nadzorów autorskich, inwestorskich i archeologicznych w kwocie 7 376 999,72 zł - na zwiększenie jego zakresu (wykonanie za tą sumę dodatkowych zadań dotyczących gospodarki wod-kan).

Bardzo dobre informacje dotarły do Gminy Włoszakowice w dniu 11 września 2017 roku, bowiem wspomniana wyżej instytucja pośrednicząca w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 pozytywnie oceniła nasze wystąpienie oraz wyraziła zgodę na zwiększenie zakresu projektu i wydatkowanie pozostałej kwoty na realizację następujących dodatkowych zadań:

1.    Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach - Etap II.

2.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i Boszkowie - etap I.

3.    Nadzór inwestorski nad zadaniami o których mowa w pkt 1 i 2.

Oczyszczalnia gminna w Grotnikach widziana z lotu ptaka

W najbliższym czasie ogłoszone więc zostaną kolejne postępowania o udzielenie zamówień publicznych, mające na celu wyłonienie Wykonawców przedmiotowych zadań.

Zwiększenie zakresu realizowanego projektu POIiŚ nie wpłynie na termin jego całkowitego zakończenia/końcowego rozliczenia finansowego i osiągnięcia efektu ekologicznego, które planowane są odpowiednio na  31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2021 roku.

Rafał Jagodzik - Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ