Korespondencja w sprawie robót w ramach POIiŚ

Dodano: 2017-08-02 08:25

Dzień dobry,

W związku z prowadzonymi na terenie Krzycka Wielkiego robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ sygnalizuję konieczność zwrócenia przez Państwa bacznej i szczególnej uwagi na wpływ tychże robót na utrudnienia dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż dróg i ciągów komunikacyjnych, w których budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej.

Za pośrednictwem Radnych Rady Gminy oraz Sołtysa Wsi wpływają zarówno do mnie, jak i Kierownika Dróg Gminnych P. Jerzego Michalskiego skargi dotyczące braku zabezpieczania wykopów, pozostawiania nieutwardzonego gruntu na wjazdach do posesji, co podczas opadów uniemożliwia wejście/wyjazd do i z posesji, niesygnalizowania poszczególnym właścicielom nieruchomości konieczności wyjazdu pojazdami, pozostawiania pojazdów w oddaleniu, na poboczach itp., brak ciągłości i systematyczności prowadzenia robót (brygada pracuje 1/2 dni, następnie przerywa roboty i znika na następnych kilka dni pozostawiając niedokończoną robotę).

Pragnę Państwu przypomnieć, że bardzo ważnym z punktu widzenia zarówno Inwestora, jak i Wykonawcy aspektem procesu budowlanego jest właściwa komunikacja z mieszkańcami oraz łagodzenie skutków prowadzonych robót liniowych dla użytkowników dróg, w tym także właścicieli najbliższych nieruchomości.

Proszę zatem o zwrócenie uwagi na zaistniały problem i jego wyeliminowanie poprzez m. in.:

1.    Prowadzenie robót w ciągłości do zakończenia pewnego etapu, a nie tak jak to miejsce obecnie.

2.    Zabezpieczanie i odpowiednie oznakowanie wykopów.

3.    Konsekwentną i skuteczną komunikację z właścicielami posesji obok których prowadzone są roboty.

4.    Utwardzanie wykopów przy wjazdach i wejściach do posesji materiałem kamiennym.

5.    Systematyczne niwelowanie skutków robót po zakończeniu danego odcinka.

Ponadto należy zauważyć, że pomimo uzgodnienia przez Inwestora treści umowy o Podwykonawstwo (9 maja 2017 roku), do dnia dzisiejszego nie wpłynął do nas podpisany egzemplarz tejże umowy. Proszę o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy oraz o podanie informacji, kiedy brygady wskazanego Podwykonawcy pojawią się na terenie placu budowy.

Pozdrawiam

Rafał Jagodzik - Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ

Wysłano: 31.07.17

*****

Dzień dobry,  

W związku z otrzymanym od Państwa mailem w dniu 31.07.2017r. informujemy, iż roboty prowadzone w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim” prowadzimy przy zachowaniu szczególnej uwagi i z należytą starannością.

Roboty są wykonywane tak, aby niwelować do minimum utrudnienia dla właścicieli nieruchomości i są oni zawsze na bieżąco informowani o prowadzonych pracach w obrębie ich nieruchomości i ewentualnych utrudnieniach z nimi związanych.

Informujemy, że wykopy są zawsze umocnione i odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Po zakończeniu danego odcinka teren zostaje zawsze doprowadzony do takiego stanu, na jaki wymaga tego technologia wykonywania robót/pozwalają warunki. Nawierzchnie zawsze są utwardzane po odebraniu wykonanych odcinków kanalizacji sanitarnej.

Brak ciągłości prowadzenia robót zaistniał tylko raz, w miejscowości Adamowo, dnia 12.07.2017r., co jest poparte odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Było to związane z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną w kolizji z istniejącą siecią wodociągową.  Dnia 24.07.2017r. mogliśmy przystąpić do dalszych prac, kiedy to kolizja została usunięta przez pracowników ZK we Włoszakowicach.

Powodem kolejnego spowolnienia o kilka dni, była rażąca niezgodność mapy projektowej z naniesionymi obiektami ze stanem faktycznym na ul. Spokojnej. Na mapie projektowej zaznaczona była droga o szerokości 6m, a w rzeczywistości droga ta miała 3 m szerokości. Ustalenia co do przebiegu trasy kanalizacji spowodowały spowolnienie prac na tej ulicy.

Ponadto do dnia dzisiejszego nie zostaliśmy poinformowani o jakichkolwiek skargach czy uwagach mieszkańców co do wykonywanych prac czy robót im towarzyszących.

W sprawie umowy o podwykonawstwo wyjaśniamy, iż w chwili obecnej nie ma potrzeby wprowadzania brygady Podwykonawcy na zadanie, w związku z czym nie ma konieczności podpisywania jej aktualnie.

Pozdrawiam

Iwona Adamczak - Kierownik ds. Inwestycji

Budo Instal Paweł Kaczmarek

ul. Modrzewiowa 29

64-100 Leszno

Wysłano:01.08.17

Na zdjęciach w galerii: najnowsze prace w ramach POIiŚ we Włoszakowicach i Krzycku Wielkim