Podpisanie umowy dot. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim"

Dodano: 2017-05-04 10:38

 

logo POIiŚ  

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisano umowę o wykonawstwo w ramach projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 – Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Umowa dotyczy kontraktu na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim. Termin wykonania zadania to 31 października 2019 roku.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie.

Umowę ze strony Zamawiającego podpisał Wójt Gminy Włoszakowice Pan Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Marii Rolka, natomiast ze strony Wykonawcy Właściciel Pan Paweł Kaczmarek.

 

zdjęcia A.A tekst R.Jagodzik