Kolejne umowy w ramach POIiŚ podpisane

Dodano: 2016-10-11 13:01

W miniony poniedziałek 10 października w salce masońskiej Urzędu Gminy we Włoszakowicach wójt Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Marii Rolki podpisał kolejne dwie umowy w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”.

Pierwsza z umów została zawarta z Pracownią Projektową EKO – INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy S.J.  i dotyczy wykonania zadania polegającego na usłudze nadzoru autorskiego przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, której zakres zawiera się w przedmiotowym projekcie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Firma została wyłoniona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytań ofertowych. Wykonawca zgodnie z umową ma zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 28 lutego 2018 roku. Wartość zawartej umowy to 15 252,00 zł brutto.

Kanalizacja w Dłużynie, Sądzi i Krzycku Wlk. Podpisanie umów 10.10.16 (bis)

Druga z umów zawarta została z firmą ARCHGEO Badania i Usługi Łukasz Lisiecki i dotyczy wykonania zadania polegającego na usłudze nadzoru archeologicznego podczas robót budowlanych wchodzących w zakres ww. zadania inwestycyjnego. Firma wyłoniona został na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym zamieszczonego na stronie internetowej gminy. Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Wartość zawartej umowy to 32595,00 zł brutto.

Kanalizacja w Dłużynie, Sądzi i Krzycku Wlk. Podpisanie umów 10.10.16

Tekst: Mateusz Mroziński, zdjęcia: A.A.