XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

Dodano: 2016-04-25 12:24

W piątek, 22 kwietnia 2016 roku, na sali GOK we Włoszakowicach odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach.

Zjazd Gminny odbywa się co pięć lat. Podczas Zjazdu prezentowane są sprawozdanie z wykonania Uchwały Programowej oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wybierani są nowi członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu, delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie oraz członkowie do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie.

Zjazd może odbyć po przeprowadzeniu wszystkich zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach podległych Zarządowi Gminnemu. W Zjeździe uczestniczyli, z głosem decydującym, delegaci oraz, z głosem doradczym, członkowie ustępującego Zarządu oraz zaproszeni goście. W Zjeździe na 36 uprawnionych delegatów uczestniczyły 33 osoby oraz zaproszeni goście: Robert Kasperczak – wicestarosta leszczyński, st. bryg. mgr inż. Robert Baran – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, druh Stanisław Wolniczak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Lesznie, członkowie ustępującego Zarządu – druh Grzegorz Piskorz, druh Marian Głuszak, druh Sławomir Lis, druh Krzysztof Hałupka.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ustępującego Zarządu druh Stanisław Waligóra, który przedstawił cel Zjazdu oraz krótką charakterystykę naszych jednostek. Następnie minutą ciszy uczczono wszystkich druhów, którzy w minionym pięcioleciu odeszli na wieczną służbę. Kolejnym punktem był wybór sekretarza oraz przewodniczącego zjazdu. Na sekretarza wybrana została druhna Bernadeta Szalewska-Konieczna, przewodniczącym został druh Arkadiusz Szymczak.

Wszystkie głosowania podczas Zjazdu były jawne. Głosowania odbywały się poprzez podniesienie karty-mandatu do głosowania, a druhowie w każdym z głosowań byli jednomyślni.

Przewodniczący zaproponował druhów, którzy weszli w skład Prezydium Zjazdu, a delegaci jednomyślnie zaakceptowali skład prezydium w osobach: druh Grzegorz Piskorz, druh Marian Głuszak, druh Sławomir Lis. Następnie odczytano porządek i regulamin zjazdu, które zostały poddane pod głosowanie i zatwierdzone. Wybrano komisje zjazdowe, które po ukonstytuowaniu się pracowały w składach: komisja mandatowa: druh Piotr Lis - przewodniczący, druh Jan Błajet - sekretarz, druh Dawid Błaszkowski – członek; komisja wyborcza: druh Leszek Bajon – przewodniczący, druh Mariusz Grygiel – sekretarz, druh Artur Turkowiak – członek; komisja uchwał i wniosków: druh Mieczysław Lipowy – przewodniczący, druh Leszek Wawrzyniak – sekretarz.

Z kolei druh prezes Stanisław Waligóra podziękował członkom ustępującego Zarządu za ich pracę i wręczył pamiątkowe listy z podziękowaniami.

Kolejnym punktem zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego, którego dokonał druh Arkadiusz Szymczak. Następnie druh Józef Małecki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, na zakończenie którego Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za pięcioletni okres działalności. Delegaci jednomyślnie podczas głosowania udzielili absolutorium Zarządowi.

Komisja wyborcza na postawie sprawozdań z zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które odbyły się w lutym i marcu na terenie naszej gminy, podała listę przedstawicieli do Zarządu. Zaproponowała także członków nowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie kandydatury zostały zatwierdzone przez delegatów. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty Uchwał, które zostały zatwierdzone przez delegatów.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił przerwę w Zjeździe na ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po około 10-minutowej przerwie sekretarz Zjazdu odczytała następujący skład nowego Zarządu: 1. prezes – druh Stanisław Waligóra, 2. wiceprezes – druh Stanisław Skorupiński, 3. wiceprezes – druh Henryk Simon, 4. skarbnik – druh Bartosz Zając, 5. sekretarz – druhna Bernadeta Szalewska-Konieczna, 6. komendant gminny – druh Arkadiusz Szymczak, 7. członek Prezydium – druh Arkadiusz Pawlak, 8. członek Zarządu -  druh Przemysław Konieczny, 9. członek Zarządu – druh Wojciech Dworczak, 10. członek Zarządu – druh Zygmunt Nędza, 11.  członek Zarządu – druh Zenon Pooloch, 12. członek Zarządu – druh Tomasz Prządka, 13. członek Zarządu – druh Marian Lipelt, 14. członek Zarządu – druh Jan Przydrożny, 15. członek  Zarządu – druh Mieczysław Koziczyński, 16. członek Zarządu – druh Damian Łabędzki, 17. członek Zarządu – druh Maciej Płócieniczak, 18. członek Zarządu – druh Konrad Chałupka, 19. członek Zarządu – druh Jacek Marcinek, 20. członek Zarządu – druh Dawid Kuśnierek, 21. członek Zarządu – druhna Ines Piotrowska, 22. członek Zarządu – druh Tomasz Skorupiński, 23. członek Zarządu – druh Jakub Hanusek, 24. członek Zarządu – Zbigniew Schmidt.

Do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali wybrani: 1. druh Stanisław Skorupiński, 2. druh Arkadiusz Pawlak. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. przewodniczący – druh Józef Małecki, 2. wiceprzewodniczący – druh Michał Ratajczak, 3. sekretarz – druh Rafał Młynkowiak, 4. członek – druh Waldemar Świętek, 5. członek – druh Sławomir Nowak. Podczas Zjazdu wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie, którymi zostali: 1. druh Wojciech Dworczak, 2. druh Arkadiusz Pawlak, 3. druh Henryk Simon, 4. druh Stanisław Skorupiński, 5. druh Bartosz Zając.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali ustępującemu Zarządowi za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz życzyli nowemu Zarządowi sukcesów w pięcioletniej kadencji.

Na zakończenie druh prezes Stanisław Waligóra podziękował za uczestnictwo w Zjeździe i zamknął XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach.

Tekst: Arkadiusz Szymczak, foto: Henryk Samol