Sprawy Wojskowe

Dodano: 2018-03-20 10:46

MENU

Komunikaty i ostrzeżenia     wojsko   
Numery alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Poradniki - postępowanie
Choroby zakaźne   
Obrona cywilna
Sygnały alarmowe
Ewakuacja
Sprawy wojskowe

 

Kwalifikacja wojskowa.

 

Ustawowy obowiązek stawienia się w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej mają:

- Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia,

- Mężczyźni, którzy nie stawali do kwalifikacji wojskowej do 24 lat życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej mogą być poddani również:

- Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,

- Kobiety pobierające naukę w celu uzyskania przydatnych kwalifikacji do czynnej służby wojskowej, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia.

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie dopełniły tego obowiązku z jakichkolwiek powodów, są obowiązane zgłosić się niezwłocznie po ustaniu przeszkody do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 50 roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia 60 roku życia.

 

Świadczenia na rzecz obrony.

 

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek świadczeń obronnych w określonym zakresie spoczywa na urzędach i instytucjach państwowych, organach samorządu terytorialnego oraz wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, a także na osobach fizycznych.

Świadczenia na rzecz obrony, z których korzystają Siły Zbrojne to:

I Świadczenia osobiste:

Polegają między innymi na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Jak również na obowiązku użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "kurierami".

II Świadczenia rzeczowe:

Polegają głównie na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

Decyzje w sprawie: nałożenia (przeznaczenia do wykonania) świadczeń osobistych oraz przeznaczenia nieruchomości i rzeczy ruchomych na rzecz obrony kraju na wniosek wojskowych komendantów uzupełnień oraz właściwych organów obrony cywilnej, a także kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa wydają właściwi terytorialnie wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast).

 

Tekst: P. Wiązania (na podstawie: http://leszno.wku.wp.mil.pl/pl/index.html)

 

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

 

Wymagane dokumenty do uzyskania świadczenia pieniężnego:

1) wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,

2) zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,

3) zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenie:

  1. od pracodawcy o wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,

  2. od naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;

  3. od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej, kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej, a wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty albo żołnierz opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota 1/21 najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Tekst: P. Wiązania (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania swiadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym zołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520))