Obrona cywilna

Dodano: 2018-03-20 10:45

MENU

 

Obrona Cywilna ma na celu:

 1. ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury,
 2. ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
 3. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175​

Do zadań tych zaliczamy:

 • służbę ostrzegawczą (wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie);
 • organizacje ewakuacji;
 • przygotowanie budowli ochronnych;
 • zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;
 • ratownictwo (organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych);
 • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej;
 • walka z pożarami;
 • zabezpiecznie dobór kultury, urządzeń uzyteczności publicznej i ważnej dokumentacji;
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń;
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi;
 • zaciemnienie i wygaszenie oświetlenia;
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody;
 • doraźną pomoc przy grzebanie zmarłych;
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania (ochrona żywności);
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Zadania obrony cywilnej w okresie pokoju obejmją:

 • działalność planistyczną i prace organizacyjne;
 • działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie obrony cywilnej;
 • przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Zadania w okresie pokoju, to również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz w usuwaniu ich skutków, które realizowane są przez inne podmioty reagowania.

Tekst: P.Wiązania (na podstawie: http://wzk.poznan.uw.gov.pl/)