Ewakuacja

Dodano: 2018-03-20 10:44

MENU

Komunikaty i ostrzeżenia     ewakuacja   
Numery alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Poradniki - postępowanie
Choroby zakaźne   
Obrona cywilna
Sygnały alarmowe
Ewakuacja
Sprawy wojskowe

  

Ewakuacja - informacje ogólne.

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym ważnej dokumentacji oraz zabytków, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Polega na przemieszczaniu się ludności i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych.

Prowadzenie ewakuacji może mieć miejsce w różnych stadiach zdarzeń niebezpiecznych. W praktyce, najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także zagrożonego mienia) po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na terenach. Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. być prowadzona z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia, np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna itp.) lub groźbą prowadzenia działań militarnych, w przypadku zagrożeń wojennych.

Ewakuacji podlegają, wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno objąć m. in.: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, podopiecznych opieki społecznej itp.

Ewakuacji nie podlegają, w zależności od jej rodzaju:

  • osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności,

  • osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku publicznego,

  • osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do sił zbrojnych lub formacji uzbrojonej nie wchodzącej w skład sił zbrojnych,

  • funkcjonariusze ABW, Straży Granicznej, BOR, itp., są to formacje uzbrojone nie wchodzące w skład sił zbrojnych,

  • osoby, które otrzymały przydział przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji lub jednostki zmilitaryzowanej,

  • osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez siły zbrojne,

  • osoby, które otrzymały przydział przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji obrony cywilnej.

Rodzaje ewakuacji:

Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia) z rejonów, których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego do rejonów bezpiecznych. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia. 

Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczaniu ludności (mienia) z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności (mienia) w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia.

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczaniu ludności (mienia), podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w związku z zagrożeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństw państwa, kryzysem oraz wojną.

W ramach wszystkich wyżej wymienionych trzech stopni ewakuacji przeprowadza się zarówno ewakuację zorganizowaną jak i samoewakuację.

Samoewakuacja, polega na przemieszczaniu się ludności z rejonów w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia do rejonów bezpiecznych, oparta jest przede wszystkim na posiadanych własnych możliwościach (transportowych, zakwaterowania, itd.).

Ewakuację ludności realizuje się po otrzymaniu decyzji o jej przeprowadzeniu. Ewakuację I i II stopnia zarządza wójt, starosta, wojewoda, dodatkowo w przypadku ewakuacji I stopnia także zarządzić ją może osoba kierująca akcją ratunkową na terenie objętym akcją. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji III stopnia podejmują organy wojskowe lub dowódcy wojskowi (w strefie bezpośrednich działań wojennych), we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych ustawach.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – tablice ogłoszeń, strona internetowa, ale również powiadomienie ludności powinno nastąpić w formie komunikatu przekazanego przez radio, telewizję, obwieszczenie, ulotki lub itp. Po powiadomieniu, ludność podlegająca tej akcji, powinna natychmiast przygotować się do wyjazdu lub wymarszu do miejsc rozmieszczenia.

Podczas ewakuacji należy zabrać:

1. Ważne dokumenty - należy przygotować najważniejsze dokumenty, których zniszczenie lub zaginięcie stwarzałoby wiele problemów.

2. Lista leków - powinna obejmować leki zażywane przez członków rodziny, szczególnie przez osoby starsze lub chore.

3. Dostęp do informacji - należy zabrać z sobą radio przenośne i zapas baterii. Lokalne stacje to często jedyne źródło informacji o aktualnej sytuacji i zagrożeniu.

4. Żywność i woda - najlepsze są produkty, które nie psują się łatwo i nie wymagają gotowania. Woda powinna być przechowywana w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach.

5. Transport - jeśli do ewakuacji zostanie użyty samochód, należy zadbać, by zbiornik paliwa był pełny i jeśli to możliwe, przygotować zapas paliwa.

6. Indywidualne wyposażenie - każda z osób powinna mieć przy sobie ciepłą odzież, nieprzemakalną kurtkę i buty, śpiwór lub przynajmniej koc, podstawowe dokumenty i zażywane lekarstwa, środki higieny, takie jak mydło, szczoteczka do zębów, ręcznik itd. Nie można zapomnieć o latarkach lub świecach.

Dom (mieszkanie) przed opuszczeniem należy odpowiednio zabezpieczyć, tzn. : wyłączyć gaz, światło, wygasić piece, zamknąć drzwi, okna itp.

Osoby podlegające ewakuacji, posiadające aktualne wpisy w kartach ewakuacji, udają się bezpośrednio do punktów załadowczych lub zbiórki.

W punktach ewidencyjno - załadowczych (PZ) rejestruje się i wydaje karty ewakuacji osobom, którym przed zarządzeniem ewakuacji kart tych nie wydano.

Karta ewakuacji ważna jest tylko z dowodem tożsamości. W razie jej utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie powiadomić organ, który ją wydał. Kartę należy utrzymywać w ciągłej aktualności. Karta wraz z dokumentem tożsamości stanowi podstawę do wydania przysługujących świadczeń, zakwaterowania w rejonie rozmieszczenia, przebywania w tym rejonie i poruszania się.

 

Tekst: P. Wiązania (na podstawie: http://wzk.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/_zasad_ewakuacji_masowej_ludno_ci_i_mienia1.pdf)