Choroby zakaźne

Dodano: 2018-03-20 10:42

MENU
Komunikaty i ostrzeżenia     ewakuacja   
Numery alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Poradniki - postępowanie
Choroby zakaźne  
Obrona cywilna
Sygnały alarmowe
Ewakuacja
Sprawy wojskowe

 

Choroby zakaźne to grupy chorób roślin, zwierząt i ludzi, będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn drobnoustrojów. Choroba zakaźna, mogą łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (ludzkim lub zwierzęcym) w sposób pośredni lub bezpośredni.

Przyczyną chorób zakaźnych mogą być czynniki takie jak wirusy, grzyby, bakterie, wiroidy, priony ale zdolnymi do wywołania jej są tylko niektórzy przedstawiciele tych grup.

Szybkie rozprzestrzenianie się ostrych chorób zakaźnych nazywane jest wśród:

- ludzi = epidemia,

- zwierząt = epizootia,

- roślin = epifitia.

Do profilaktyki chorób zakaźnych zasadniczo można zaliczyć między innymi unieszkodliwianie źródeł zakażenia, ograniczanie mechanizmów i dróg szerzenia, a praktycznie sprowadza się to między innymi do:

  • izolacji (o ile jest konieczna) i leczeniu ludzi chorych i nosicieli,

  • izolacji, leczenia i przeprowadzania ubojów sanitarnych wśród zwierząt,

  • poddawania kwarantannie zwierząt, osób i mienia podejrzanego o zakażenie,

  • kontrolowania osób pracujących z żywnością,

  • przetwarzania żywności i wody,

  • kontroli epidemiologicznej ludzi, zwierząt, ujęć wody itd.,

  • przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych,

  • przestrzegania higieny osobistej,

  • używania środków ochrony osobistej,

Szybko szerzącymi się chorobami zakaźnymi - epizootiami jakie wystapiły na terenie naszego kraju są ASF (afrykański pomór świń) oraz HPAI (grypa ptaków), które to choroby dokładniej zostały przedstawione w osobnym materiale. 

 

Tekst: P. Wiązania (na podstawie: https://pl.wikipedia.org)