Zarządzanie kryzysowe

Dodano: 2018-03-15 08:56

 

MENU

Komunikaty i ostrzeżenia     zarządzanie kryzysowe   
Numery alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Poradniki - postępowanie
Choroby zakaźne   
Obrona cywilna
Sygnały alarmowe
Ewakuacja
Sprawy wojskowe

 

Zarządzanie kryzysowe

 

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - to stan negatywnie wpływający na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołujący znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Reagowanie kryzysowe - to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym.

Infrastruktura krytyczna - systemy oraz wchodzące w ich skład obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

  • zaopatrzenia w energię i paliwa,

  • ratownicze,

  • łączności i sieci teleinformatycznych,

  • finansowe,

  • zaopatrzenia w żywność i wodę,

  • ochrony zdrowia,

  • transportowe i komunikacyjne,

  • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

  • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

 

Źródło:http://wzk.poznan.uw.gov.pl)