Nowe taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków

Dodano: 2018-06-20 11:08

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami) informuję, że dnia 24 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RET.070.172.2018.AR zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

Nowa taryfa zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od ogłoszenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wysokość ceny i stawki opłaty za dostarczaną wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

Rafał Jagodzik, prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.