Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Dodano: 2017-10-02 14:09

Przedstawiamy sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (punkty gastronomiczne, ośrodki wypoczynkowe) przy ulicy Dominickiej w Boszkowo-Letnisku.

 

Zakres kontroli obejmował sposób pozbywania się odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, tj. udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego w/w odpady – poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Podstawa prawna:

- Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289);

- Art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);

- Art. 79 ust. 1 i 6, art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

Daty przeprowadzenia kontroli:

- 8 sierpnia 2017 r.,

- 9 sierpnia 2017 r.,

- 17 sierpnia 2017 r.

Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli byli:

Mateusz Mroziński – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

Albert Cygan – podinspektor ds. ochrony środowiska.

Kontrolą zostało objętych 19 podmiotów, które były zawiadomione stosownym pismem o zamiarze jej przeprowadzenia w przedmiotowym zakresie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:

Podmioty posiadają zawarte umowy na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z Firmą Usługowo-Handlową Dominik Zając.

W trakcie kontroli zostały przedstawione umowy oraz dokumenty potwierdzające uiszczenie opłaty za ww. usługi (sporządzono kopię tych dokumentów w formie zdjęć). Ponadto sprawdzono miejsca gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, tj. tzw. pergole, altanki, w których składowane są worki do selektywnej zbiórki, pojemniki oraz kontenery (oznaczone nazwą i logiem firmy uprawnionej do ich odbioru). Nie stwierdzono nieprawidłowości. Z kontroli każdego podmiotu został sporządzony protokół.

Wnioski i uwagi pokontrolne:

Kontrolą sposobu pozbywania się odpadów komunalnych powinni zostać objęci właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej, a prowadzą wynajem pokoi i domków letniskowych, w szczególności przy ul. Dominickiej w Boszkowie-Letnisku. Znaczna ilość odpadów tzw. podrzutów wzdłuż ulicy Dominickiej, w tym w koszach ulicznych, pochodzi z tych nieruchomości (właściciele nieruchomości nie zapewniają osobom wynajmującym, w ogóle lub w nieodpowiednich ilościach, opłaconych worków na odpady komunalne oznaczonych nazwą i logiem uprawnionej firmy wywozowej). Taka kontrola powinna być przeprowadzona przede wszystkim w okresie sezonowym – w czasie kiedy pokoje lub domki letniskowe są wynajmowane. Podstawą prawną przeprowadzenia takiej kontroli są przepisy zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.

W wyniku takiej kontroli powinno nastąpić przynajmniej ograniczenie ilości dzikich wysypisk w Boszkowie-Letnisku, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę Włoszakowice na usuwanie tego typu odpadów.

Podinspektor ds. ochrony środowiska Albert Cygan