Nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Włoszakowice

Dodano: 2017-01-05 15:03

Wójt Gminy Włoszakowice informuje o naborze wniosków na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Włoszakowice.

Warunki przyznania dofinansowania określa Uchwała nr XVI/136/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 lipca 2016 r., poz. 4553) oraz Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwała nr XVI/136/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny, m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie Gminy Włoszakowice. Wnioskodawca we własnym zakresie wybiera specjalistyczną firmę posiadającą wymagane prawem zezwolenia na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 50 % udokumentowanych kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest i dla jednego wnioskodawcy nie może w sumie przekroczyć kwoty 5 000 zł.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 styczna do dnia 30 czerwca każdego roku osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice (Sekretariat pok. 107) lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Wniosek musi być kompletny, zgodny z § 3 ust. 1 cytowanej wyżej uchwały Rady Gminy Włoszakowice. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok budżetowy..

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym na które nie udzielono dofinansowania w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

Formularze wniosku i załączników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: www.wloszakowice.pl lub do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice (pok. 116). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 52 52 994 lub e-mail: gmina@wloszakowice.pl

 
 A. Cygan