Stawki podatków w 2017 roku

Dodano: 2017-01-05 14:51

Urząd Gminy Włoszakowice informuje, że w 2017 roku obowiązują następujące stawki podatków lokalnych:

Podatek od nieruchomościstawki podatku od nieruchomości pozostają na dotychczasowym poziomie poza stawką od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącym lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, która ulega obniżeniu do kwoty 4,54zł, oraz stawką od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń, która ulega obniżeniu do kwoty  4,61zł zgodnie z obniżoną o wskaźnik inflacji stawką ustawową.

Poniżej przedstawiono poszczególne stawki podatku od gruntów i budynków lub ich części obowiązujące w 2017 roku.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł za 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącym lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,22 zł od 1m² powierzchni, z wyjątkiem zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w ewidencji gruntów jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych, dla których stawka wynosi 0,02 zł od 1m² powierzchni,

c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. Poz.1777 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,   

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń – 4,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości.

Podatek rolny na rok 2017 dla:

1) gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy,

2) gruntów pozostałych wynosi 262,20 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny na 2017 rok wynosi 42,02 za 1 ha fizyczny.

Podatek od środków transportowych stawki podatku od środków transportowych w 2017 roku pozostają na dotychczasowym poziomie. Wysokość poszczególnych stawek  podatku od środków transportowych określa załącznik do  Uchwały Rady Gminy Włoszakowice nr IX/70/2015  z dnia 16 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.