Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Dodano: 2017-01-05 08:45

Nie będą już potrzebne zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na prywatnej posesji i znikną kary z tego tytułu. Do niedawna za wycięcie bez pozwolenia drzewa lub krzewu, również na swojej , groziły kary od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. I to bez względu na okoliczności. Często oznaczało to, że nakładana kara była nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do szkody. Dotyczyło to np. sytuacji, gdy wycinka była konieczna ze względu na spowodowane drzewem zagrożenie, ale nie dochowano odpowiednich formalności. W takim przypadku nakładana kara była taka sama jak w przypadku, w którym wycinka była nieuzasadniona. Na szczęście, tego typu zdarzenia nie powinny już mieć więcej miejsca.

Od 1 stycznia 2017 r. nie obowiązuje już konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z  prywatnych posesji.

Nowe zasady zawiera zmiana do ustawy o ochronie przyrody. Przewiduje ona, że właściciele prywatnych posesji będą zwolnieni z obowiązku uzyskania w urzędzie gminy zgody na wycinkę drzew i krzewów, jeżeli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą, bądź gdy wycinka ma na celu przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W innych wypadkach o zezwolenie trzeba będzie się starać, ale dopiero w odniesieniu do drzew, których obwód (mierzony na wysokości 130 cm) przekroczył: 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Chodzi więc o drzewa mające co najmniej kilkanaście lat. W przypadku krzewów uzyskanie zezwolenia jest wymagane, gdy rosną one w skupisku powyżej 25 m2.

 

Rada gminy będzie mogła określać w formie uchwały swoje zasady wycinki. Mają one uwzględniać kryteria określone w ustawie, czyli np. co do gatunku czy wieku drzewa i krzewu, celu usunięcia albo cech nieruchomości z której są one usuwane.

Nie znikną opłaty za wycinkę, gdy konieczne będą zezwolenia. Opłaty nadal będzie się wnosiło za wycinkę na cele gospodarcze. Zmienią się jednak zasady ich naliczania. Stawki mają ustalać gminy w formie uchwały. Wcześniej ustalał je minister środowiska w drodze rozporządzenia. Nowe przepisy przewidują, że maksymalna stawka opłaty ma wynieść 500 zł za każdy centymetr drzewa, a w przypadku krzewów stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 200 zł za metr kwadratowy gruntu nimi pokryty. Przede wszystkim został uproszczony mechanizm ustalania opłat za usuwanie drzew i krzewów – został usunięty obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.

Choć po 1 stycznia gminy będą mogły ustalać stawki za wycinkę, nie oznacza to, że dopóki nie podejmą stosownej uchwały, nie mogą naliczać opłat na podstawie obowiązującego jeszcze rozporządzenia – przepisy przejściowe nowelizacji pozwalają stosować stawki z rozporządzenia ministra.

Nowela przewiduje też, że jeśli zobowiązany do uzyskania zezwolenia wytnie drzewo bez zgody urzędu, zapłaci karę. Wyniesie ona dwukrotność opłaty za wycinkę.

Podsumowując, zmiana przepisów regulujących wycinkę drzew i krzewów ma na celu istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy , uproszczenie procedury dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

Podkreślić należy, że stosowanie restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są pozytywne, zezwalają na usunięcie drzewa i krzewu. Stara procedura niepotrzebnie obciążała więc zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.

 

Albert Cygan

Podinspektor ds. ochrony środowiska.