Jakość wody w kranach - droga od ujęcia do naszych domostw

Dodano: 2018-10-02 08:32

Niewiele osób zwraca uwagę na fakt, że jakość zużywanej przez nas codziennie wody jest bardzo istotną sprawą, szczególnie w kontekście zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych. Rzadko kto zdaje sobie również sprawę z tego, że woda wtłaczana do wodociągu publicznego objęta jest stałym monitoringiem.

Woda dystrybuowana przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podlega dwuczłonowemu programowi monitoringu. Wyniki badań wody uzyskuje się w ramach wewnętrznej kontroli jej jakości przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz w ramach monitoringu prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (organ nadzoru nad jakością wody do spożycia). W przypadku wody dostarczanej przez włoszakowicką spółkę nadzór państwowy sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

Informacje o jakości wody konsumenci mogą uzyskać na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., w zakładce Wyniki badań, podstronie Woda (dokładny adres: www.gzk.wloszakowice.pl/Woda.html).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie o jakości wody i przydatności do spożycia informuje pod adresem: www.psse-leszno.pl/psse-w-lesznie/monitoring-wody.

Najważniejszymi parametrami wody z punktu widzenia konsumenta, które podlegają monitoringowi, są parametry mikrobiologiczne takie jak:  bakterie grupy coli (wg. wcześniej wspomnianego rozporządzenia wartość dopuszczalna to 0 jtk/100ml), escherichia coli (0 jtk/100ml), enterokoki (0 jtk/100ml), ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC (100 jtk/1ml) oraz parametry z grupy fizyko-chemicznej tj. żelazo (200 µg/l) i mangan (50 µg/l).

Bardzo ważnym aspektem dla wiarygodności i bezstronności wyników badań wody jest to, żeby pobór próbek wykonywany był przez akredytowanych próbkobiorców, a sama analiza laboratoryjna była przeprowadzana w laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

W przypadku, gdy podczas wykonania analizy badań wody okazuje się, że ma miejsce przekroczenie któregoś z analizowanych parametrów mikrobiologii, uruchamiana jest procedura mająca na celu przywrócenie jej normatywnej jakości. Niezgodne wyniki badań wody są pierwszym powodem walki ze źródłem jej zanieczyszczenia.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nienormatywnych wynikach analizy laboratoryjnej wody, powiadamiana zostaje Sekcja Higieny Komunalnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie. Podczas zgłoszenia ustalane są szczegóły dezynfekcji wody, tzn. publikacja komunikatu o pogorszeniu jakości wody na stronie zarządcy sieci, okres dezynfekcji sieci poprzez automatyczne dawkowanie do wody uzdatnionej podchlorynu sodu (powoduje znany wszystkim efekt wyczuwalnego w wodzie zapachu chloru) oraz termin ponownego kontrolnego poboru wody przez laboratorium Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.

Bardzo często mają miejsce sytuacje, gdy w otrzymanych wynikach przekroczenia bakteriologiczne są na poziomie 1-2 jtk/100ml. Niestety w takich przypadkach, działając zgodnie z rozporządzeniem, spółka zmuszona jest przystąpić do wcześniej opisanych procedur. Według opinii akredytowanych laboratoriów przyczyny zanieczyszczeń mogą być różne, m.in. awarie sieciowe, błędy pomiaru laboratorium, skażenie studni dopływem wód zanieczyszczonych czy zanieczyszczenie złoża filtracyjnego podczas wykonywania prac serwisowych urządzeń filtracyjnych.

Zaznaczyć należy, że o każdym przypadku przekroczenia parametrów bakteryjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje organ nadrzędny, tzn. Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Poznańskie WSSE szacuje ryzyko zdrowotne i analizuje bezpieczeństwo konsumentów, po czym wydaje stosowne komunikaty czy też polecenia.

Decyzja o wyłączeniu z eksploatacji wodociągu oraz wstrzymaniu dostaw wody dla odbiorców usługi jest ostatnim krokiem w walce ze skażeniem bakteriologicznym i podejmuje ją WSSE w Poznaniu.

Powszechnie stosowaną metodą walki z zanieczyszczeniami jest stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu oraz płukanie sieci wodociągowych.

W historii działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. nie stwierdzono pogorszenia stanu jakości wody, który uzasadniałby wyłączenie wodociągów z eksploatacji. Nie stwierdzono też by bakteriologiczny stan wody stanowił zagrożenie dla zdrowia czy życia odbiorców usług.

Informacje o bieżących komunikatach Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach można znaleźć pod adresem: www.gzk.wloszakowice.pl/.

Kierownik ds. technicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Bartosz Adamczewski