Regulamin PSZOK

Dodano: 2015-01-01 01:13

Od 5 stycznia przy włoszakowickiej siedzibie Firmy Usługowo-Handlowej Dominik Zając na ul. Wolsztyńskiej 10 działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W myśl obowiązujących przepisów prawa gmina ma obowiązek zorganizować i prowadzić specjalny punkt, w którym przyjmowane są nieograniczone ilości następujących odpadów: papier i tektura, w tym opakowania;  metal, w tym opakowania; tworzywa sztuczne, w tym opakowania; szkło, w tym opakowania; odpady ulegające biodegradacji (trwa, liście, drobne gałęzie, resztki pochodzenia roślinnego); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; meble i inne odpady wielkogabarytowe;  zużyte opony.

Przy czym w punkcie przyjmowane są wyselekcjonowane odpady wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Włoszakowice, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Włoszakowice. W punkcie nie będą więc przyjmowane odpady pochodzące np. z działalności gospodarczej. Pracownicy punktu mają obowiązek sprawdzenia osoby dostarczającej odpady, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u ujęte są w poniższym regulaminie (kliknij link na dole strony).