Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

Dodano: 2018-01-30 07:34

Urząd Gminy Włoszakowice informuje o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Jednak samo wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy czy przydomową oczyszczalnię ścieków nie jest wystarczające. Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz zobowiązuje ich do tego, aby zgromadzone tak nieczystości były usuwane w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Zgodnie z §18 ust. 1 Uchwały Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”, właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnej instrukcji ich eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych dokonuje wyłącznie przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie Wójta, tzw. koncesję.

Wykaz firm posiadających ważne zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Telefon

Data wygaśnięcia zezwolenia

1.

Marian Marciniak – Wywóz nieczystości

Bukówiec Górny ul. J. Wańskiego 6

065 537 23 52,

695 402 730

09.04.2025 r.

2.

Wywóz ścieków – Andrzej Przydróżny

Starkowo 74, 64-234 Przemęt

065 549 6913

31.12.2022 r.

3.

Czesław Langner – firma transportowo-handlowa

ul. Chopina 58, 64-140 Włoszakowice

14.11.2020 r.

4.

Dominik Żurek – Firma Usługowa

Jezierzyce Kościelne ul. Szkolna 2, 64-117 Krzycko Małe

065 533 15 74,

721 131 870

01.11.2023 r.

5.

Teresa Pelian – Usługi Transportowe, Usługi Leśne, Wywóz ścieków płynnych

Niechłód 39, 64-115 Święciechowa

607 751 470,

695 349 595

19.04.2020 r.

6.

Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając

Błotnica ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt

065 549 64 50,

607 140 025

31.03.2025 r.

7.

Waltrans – usługi, handel, spedycja Paweł Walkowiak

ul. Wolności 17, 64-140 Włoszakowice

065 537 04 40

01.12.2023 r.

8.

GABI-MAR usługi sprzętem – Wanda Grochowa

Skarżyń 5, 64-140 Włoszakowice

-

21.04.2024 r.

9.

P.P.H.U. BEDNAREK – Bednarek Damian

ul. Osady 6, 64-140 Włoszakowice

065 528 84 18

11.11.2024 r.

10.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

032 278 45 31

11.01.2025 r.

11.

Wywóz nieczystości – Artur Nowak

Pl. 21 Października 8, 64-140 Włoszakowice

607 437 014

14.12.2027 r.

Wg stanu  na dzień 25.01.2018 r.

Cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice następującemu podmiotowi:

Nazwa firmy

Adres

Data cofnięcia zezwolenia

Filip John – firma usługowa

Ujazdowo 5

04.09.2017 r. (decyzja Wójta Gminy Włoszakowice)

Zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, odprowadzania nieczystości ciekłych do cieków lub zbiorników wodnych, urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, na łąki lub pola.

Art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi, że „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych (tzw. kanalizacji deszczowej), a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Urząd Gminy Włoszakowice we współpracy z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. we Włoszakowicach i Zarządem Dróg Gminnych we Włoszakowicach przeprowadza akcję zadymiania sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej w celu stwierdzenia nielegalnego zrzutu nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości.

Sankcje! Kto bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych i nie stosuję się do zakazów wymienionych wyżej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

W związku z powyższym, wzywa się do niezwłocznego zaprzestania nielegalnego odprowadzania ścieków z nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, tj. odłączenie wszelkich nielegalnych przyłączy!

 

Pozbywanie się nieczystości ciekłych trzeba udokumentować!

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłe są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów płacenia za takie usługi, np. faktura VAT (dowód zapłaty za wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości jest równoznaczny z zawarciem umowy na ich odbiór - §20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice).

W celu sprawdzenia prawidłowości gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji, pracownicy Urząd Gminy Włoszakowice mogą przeprowadzić kontrole zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, w trakcie której właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania się dowodami uiszczenia opłaty za jego opróżnianie.

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podlega karze grzywny według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podsumowując, pamiętajmy aby regularnie opróżniać zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe tzw. szambo, i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie od przedsiębiorcy świadczącego usługi w tym zakresie.

Ponadto, Urząd Gminy Włoszakowice zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Włoszakowice o zgłaszanie wszelkich przypadków nielegalnego pozbywania się nieczystości ciekłych oraz  nieprawidłowości związanych ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe, np. opróżnianie wozów asenizacyjnych (beczkowozów) na polach, łąkach, lasach, do rowów melioracyjnych lub studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Należy również zgłaszać przypadki, gdy usługi te świadczone są przez podmioty nieposiadające stosownego zezwolenia Wójta Gminy Włoszakowice.

Powyższe przypadki należy zgłaszać na podane niżej numery telefonów:

Urząd Gminy Włoszakowice – 65 52 52 999 (w godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku),

Urząd Gminy Włoszakowice – 601 582 997 (tel. interwencyjny),

Komenda Miejska Policji w Lesznie – 65 523 19 00, 65-523-10-00 lub 997.

 

Sporządził:

Albert Cygan

Podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Włoszakowice